General terms and conditions

English version can be found below the Dutch version.

Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1. DEFINITIES

Filiaal: elke rechtspersoon die gecontroleerd wordt door, onder de controle is van één van de Partijen of ze controleert (met dien verstande dat de controle de betekenis heeft zoals beschreven in artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen).

Overeenkomst: de volledige overeenkomst gesloten tussen de Partijen, die bestaat uit de documenten waarnaar verwezen wordt in artikel 1.2.2. van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van alle bijlagen. Elk Bestelformulier en alle bijbehorende documenten vormen een afzonderlijke Overeenkomst die bindend is voor de Partijen met betrekking tot de betrokken Diensten/Producten.

Be-Mobile: betekent Be-Mobile NV met maatschappelijke zetel te Kardinaal Mercierlaan 1a, 9090 Melle, België, met KBO/BCE/ondernemingsnummer 0881.959.533, RPR/RPM/RLE Gent, afdeling Gent en haar dochterondernemingen.

Werkdag: Elke dag behalve zater-, zon- en feestdagen, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.

Kantooruren: Alle uren tussen 08:00 en 18:00 uur op een Werkdag, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

Kalenderdag: Elke dag van de Gregoriaanse kalender.

Klant: de begunstigde van de door Be-Mobile geleverde Diensten/Producten en/of de partij die Producten/diensten van Be-Mobile in licentie geeft of koopt, zoals geïdentificeerd in het betreffende Bestelformulier, om deze te gebruiken of op te nemen in haar producten en/of diensten die aan de Eindgebruikers zullen worden geleverd of bezorgd.

Eindgebruiker: Natuurlijke persoon die uiteindelijk de producten of diensten van de Klant gebruikt of zal gaan gebruiken, die de Producten/Diensten van Be-Mobile opneemt of gebruikt.

Incident: Een ongeplande onderbreking van een Dienst of een vermindering van de Kwaliteit van een Dienst. Het falen van een configuratie-item dat nog geen invloed heeft op de Dienst is ook een Incident.

Intellectuele eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, databaserechten, rechten op computerprogramma's, handelsmerk- en patentrechten) en andere eigendomsrechten, zoals knowhow en bescherming van handelsgeheimen.

Bestelformulier: een gedrukt formulier dat de Klant gebruikt om Producten en/of Diensten aan te vragen bij Be-Mobile.

Product: Producten die op grond van de Overeenkomst aan de Klant worden geleverd of in licentie worden gegeven.

Dienst: alle diensten die Be-Mobile in overeenstemming met de Overeenkomst aan de Klant levert.

Bijzondere Voorwaarden: voorwaarden die van toepassing zijn op de levering of licentie van een specifiek Product of specifieke Dienst.

1.2. OMVANG

1.2.1. In dit document worden de algemene voorwaarden gedefinieerd die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Be-Mobile aan de Klanten.

1.2.2. De Overeenkomst bestaat uit de volgende documenten: (i) deze algemene voorwaarden; (ii) de bijzondere voorwaarden en (iii) het Bestelformulier met inbegrip van eventuele speciale voorwaarden die van toepassing zijn op de Klant.

1.2.3. Door het bestellen, in licentie geven en/of gebruiken van de Dienst/het Product, erkent de Klant uitdrukkelijk de in artikel 1.2.2 hierboven opgesomde documenten te hebben ontvangen of op de hoogte te zijn gesteld van het bestaan van deze documenten, er kennis van te hebben genomen en deze te hebben goedgekeurd. Als dusdanig doet de Klant volledig afstand van zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden, zelfs indien daarin vermeld staat dat deze de overhand hebben en/of bij het Bestelformulier zijn gevoegd.

1.2.4. De Klant heeft het recht om Bestelformulieren uit te geven ten voordele van zijn Filialen. In dat geval zijn de Filialen gebonden aan de contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelde of in licentie gegeven Diensten en/of Producten en is de Klant hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van alle verplichtingen, garanties en verplichtingen, met inbegrip van de betalingsverplichtingen van de Filialen onder de Overeenkomst.

1.2.5. Be-Mobile behoudt zich het recht voor om van de Klant of het bedrijf dat de Klant controleert een bankgarantie of enige andere vorm van garantie te verlangen om de uitvoering van de Overeenkomst door de Klant en/of zijn Filialen te waarborgen.

Be-Mobile behoudt zich het recht voor om een Bestelformulier te weigeren of terugbetaling te vragen van alle onverschuldigde kortingen die worden geconstateerd wanneer de Klant een structuur of groepering heeft opgezet met als enig doel haar Filialen in staat te stellen om te profiteren van deze Overeenkomst of wanneer de rechtspersoon niet voldoet aan de definitie van Filiaal.

1.3. DOCUMENTPRIORITERING

In geval van tegenstrijdigheden tussen de documenten van de Overeenkomst is de volgende rangorde van toepassing, in afnemende volgorde van prioriteit:

2. OVEREENKOMSTPROCEDURE

2.1. VERZOEK VAN DE KLANT

2.1.1. Door het indienen van het verzoek tot aankoop, levering en/of licentie van de Producten en/of Diensten bevestigt de Klant dat hij de bevoegdheid en het gezag heeft om de Klant te vertegenwoordigen en te binden.

2.1.2. Op eerste verzoek van Be-Mobile dient de Klant de volgende documenten en informatie te verstrekken:

a) indien de Klant een rechtspersoon of een feitelijke vereniging is: een kopie van de statuten gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of andere officiële openbare documenten van enig ander land, waar het is opgenomen, (indien van toepassing) en eventuele wijzigingen die daarin zijn aangebracht;

b) indien de persoon een vertegenwoordiger is van een natuurlijke of rechtspersoon of van een feitelijke vereniging: de persoon moet zijn identiteit en de volmacht aantonen.

Be-Mobile moet onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in de naam of het adres van de Klant, de maatschappelijke zetel, of de naam of de rechtsvorm van de rechtspersoon. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij aan Be-Mobile verstrekt.

2.2. INWERKINGTREDING, DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

2.2.1. Be-Mobile kan de bestelling van de Klant of het verzoek om aanvullende diensten en opties op discretionaire basis afwijzen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een van de volgende gronden:

2.2.2. Tenzij anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden of de overeenkomstige Bestelformulieren, zal de initiële looptijd van de Overeenkomst één (1) jaar zijn (de initiële termijn).

2.2.3. Tenzij anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden of de overeenkomstige Bestelformulieren, wordt de Initiële Termijn van kracht op de dag na de datum waarop de Producten en/of Diensten aan de Klant ter beschikking worden gesteld (de Initiële Datum). Indien deze datum meer dan vijf (5) Werkdagen wordt uitgesteld om redenen die aan de Klant zijn toe te rekenen, behoudt Be-Mobile zich het recht voor om alle Producten en/of Diensten die reeds op de Initiële Datum aan de Klant werden geleverd, te factureren.

2.2.4. Tenzij anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden of de overeenkomstige Bestelformulieren, zal de Overeenkomst aan het einde van de Initiële Termijn stilzwijgend worden verlengd voor opeenvolgende periodes van twaalf (12) maanden. Indien een Partij de Overeenkomst niet wenst te verlengen, moet zij de andere Partij daarvan ten minste drie (3) maanden voor het einde van de Initiële Termijn of de huidige verlenging schriftelijk in kennis stellen.

2.2.5. Elke Partij kan de Overeenkomst te allen tijde eenzijdig en zonder het voor de rechtbank te brengen beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij indien deze laatste een van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst wezenlijk schendt of (voor zover herstel mogelijk is) nalaat dit binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving te herstellen.

Zal in ieder geval worden beschouwd als een wezenlijke schending (zonder zich te beperken tot de volgende gevallen):

2.2.6. De Overeenkomst wordt, voor zover maximaal wettelijk toegestaan, automatisch beëindigd indien één van beide Partijen haar activiteiten staakt, insolvent wordt of failliet gaat, wordt ontbonden of een soortgelijke procedure ondergaat.

2.2.7. Indien de Klant de Overeenkomst voortijdig beëindigt, zal de Klant alle verschuldigde bedragen voor het resterende deel van de Initiële Termijn of de huidige verlenging van de Overeenkomst betalen, zonder afbreuk te doen aan de terugbetaling van enige korting die de Klant ten onrechte zou hebben genoten. Bovendien vervallen alle gemaakte afspraken over uitstel van betaling en zijn alle openstaande bedragen met betrekking tot bijvoorbeeld de installatie- of infrastructuurkosten onmiddellijk opeisbaar.

2.2.8. In geval van beëindiging van de Overeenkomst wegens niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen gelden de in artikel 2.2.7 genoemde bedragen en kunnen deze worden verhoogd met administratiekosten en schadevergoedingen voor alle door Be-Mobile als gevolg van de schuld van de Klant, zijn Filialen of zijn medewerkers geleden verliezen, schade, kosten of onkosten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, redelijke advocaten- en juridische kosten.

2.2.9. Indien Be-Mobile besluit om de levering of licentie van een bepaald Product of Dienst te beëindigen, zal zij de Klant daarvan ten minste drie (3) maanden van tevoren schriftelijk in kennis stellen. Deze kennisgeving bevat ten minste de volledige referentie van het betreffende Product of de betreffende Dienst en de datum waarop de Dienst of het Product is beëindigd of de datum van beëindiging van de licentierechten. Be-Mobile is niet gehouden tot het betalen van enige vergoeding of schadevergoeding aan de Klant.

2.2.10. Tenzij anders vermeld, heeft elk aanbod van Be-Mobile een geldigheidsduur die beperkt is tot zestig (60) Kalenderdagen.

2.2.11. Binnen tien (10) Werkdagen na beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal elke Partij alle informatie die toebehoort aan de andere Partij, inclusief de vervoerders waarbij deze zich bevindt, aan de andere Partij terugbezorgen, behalve wanneer deze informatie door haar vorm of aard niet voor teruggave in aanmerking komt of tenzij anders is aangegeven. In zulke gevallen zullen de informatie en documentatie met behulp van alle passende middelen worden vernietigd of verwijderd en zal de terugzender binnen drie (3) Werkdagen na de beëindiging schriftelijk bevestigen dat hij is overgegaan tot vernietiging of verwijdering van de betreffende informatie. Deze vernietiging of wissing van de betreffende informatie is niet van toepassing indien, en alleen in die mate, de Partij die de informatie in kwestie terugstuurt een wettelijke of reglementaire bewaarplicht heeft met betrekking tot die informatie.

3. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Be-Mobile behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst en de technische kenmerken van de Producten en/of Diensten te wijzigen, zelfs als dit van invloed is op de prijs of kwaliteit van de Dienst/het Product. Be-Mobile zal de Klant ten minste één (1) maand voor het van kracht worden van zulke wijzigingen op de hoogte stellen, met alle middelen die zij passend acht. De publicatie van een kennisgeving op de website van Be-Mobile en/of een bijlage met een factuur en/of een kennisgeving per e-mail (op het adres dat op het betreffende Bestelformulier is vermeld) wordt als een passend middel beschouwd.

3.2. Naast de prijsaanpassing als bedoeld in artikel 6.1.2, kunnen Klanten die geen wijzigingen accepteren die in hun nadeel zijn, de Bestelformulieren waarop de betreffende wijzigingen betrekking hebben, annuleren zonder dat een vergoeding voor vroegtijdige beëindiging verschuldigd is, mits zij Be-Mobile daarvan binnen vijftien (15) Kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van Be-Mobile schriftelijk op de hoogte stellen. Bij gebreke van een dergelijke tijdige kennisgeving door de Klant, wordt de Klant geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

3.3. Indien enige Belgische, Europese of andere autoriteiten of regelgevingen van Be-Mobile verlangen dat zij de Overeenkomst wijzigt, of van Be-Mobile verlangen dat zij sommige of alle Producten en/of Diensten niet levert, heeft Be-Mobile het recht om deze wijzigingen aan te brengen of de Producten en/of Diensten niet te leveren zonder de hierboven beschreven procedure toe te passen en zonder enige vergoeding aan de Klant te betalen. Een dergelijke gebeurtenis wordt beschouwd als een geval van overmacht.

3.4. In geval van overmacht die zich na het sluiten van de Overeenkomst voordoet en die kan leiden tot een belangrijke onevenwichtigheid tussen de verplichtingen die onder de Overeenkomst vallen, hebben de Partijen het recht om te verzoeken om heronderhandeling van de Overeenkomst om het oorspronkelijke evenwicht te herstellen.

Er is sprake van een belangrijke onevenwichtigheid tussen de verplichtingen van de Partijen in de zin van dit artikel indien wordt aangetoond dat na een wijziging van de grondstofprijzen, douanerechten, de tarieven van de leveranciers van Be-Mobile of de wisselkoersen (voor de omrekeningskoers is de toepasselijke referentie de omrekeningsfactor van de Europese Centrale Bank, die dagelijks op de officiële website van Be-Mobile wordt gepubliceerd), er sprake is van een stijging of daling van ten minste 10% ten opzichte van de oorspronkelijke prijs.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt binnen twee (2) maanden nadat een van de Partijen om heronderhandelingen over de Overeenkomst heeft verzocht en mits deze laatste de bovengenoemde invloed van meer dan 10% heeft kunnen aantonen, heeft elke Partij het recht de Overeenkomst zonder compensatie te beëindigen, mits een opzegtermijn van twee (2) maanden in acht wordt genomen.

4. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KLANT

4.1. De Klant zal met Be-Mobile de voor een goede uitvoering van deze Overeenkomst noodzakelijke medewerking verlenen. Dit omvat (maar is niet beperkt tot):

De Klant erkent en aanvaardt dat het niet verlenen van deze medewerking, informatie of onvoldoende toegang aan Be-Mobile voor de levering van de Producten en/of Diensten van invloed kan zijn op deze levering. Be-Mobile wijst derhalve iedere aansprakelijkheid af in geval van niet-tijdige levering van of schade aan de Producten en/of Diensten voor zover dit aan de Klant of een derde toerekenbaar is. Daarnaast behoudt Be-Mobile zich het recht voor om onnodige reizen die aan de Klant toerekenbaar zijn, tegen het dan geldende tarief te factureren.

4.2. De Klant zal een back-up maken van al zijn gegevens voordat de Dienst en/of het Product wordt geïnstalleerd en alle noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat zijn apparatuur (inclusief de software) compatibel is met die van Be-Mobile. De Klant verbindt zich ertoe regelmatig, en in ieder geval vóór enige technische interventie, beveiligingskopieën van zijn besturingssystemen, applicaties en gegevens te maken.

4.3. De Klant zal de geheimhouding en vertrouwelijkheid van de hem ter beschikking gestelde identificatiecode (wachtwoord, gebruikersnaam, enz.) in acht nemen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor elk gebruik van deze identificatie-elementen. De Klant zal Be-Mobile onmiddellijk op de hoogte brengen van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van één van deze elementen en dit bevestigen per aangetekende brief.

4.4. De Klant verbindt zich ertoe de Producten en/of Diensten met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken, voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst en met alle door Be-Mobile verstrekte documentatie met betrekking tot de Diensten en/of de Producten en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van de regels inzake gegevensbescherming, indien van toepassing) en andere rechten van derden. De Klant zal zich onthouden (en derden niet toestaan) van misbruik of frauduleus gebruik van de Producten en/of Diensten. De Klant zal de Producten en/of Diensten uitsluitend voor eigen rekening en professioneel gebruiken. Tenzij anders vermeld, is het gebruik van de Producten en/of Diensten door de Klant beperkt tot de duur van de Overeenkomst. Hij zal ze in geen geval overdragen, doorverkopen, verhuren, uitlenen, (onder)licenties verlenen of aan derden ter beschikking stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Be-Mobile.

4.5. De Klant dient voor het indienen van het Bestelformulier en gedurende de looptijd van de Overeenkomst te voldoen aan de basisvoorwaarden genoemd in de hem door Be-Mobile ter beschikking gestelde documentatie. In geval van niet-naleving is Be-Mobile niet aansprakelijk voor het slecht functioneren van de Dienst en is een eventuele Service Level Agreement niet meer van toepassing. Be-Mobile behoudt zich het recht voor om eventuele extra kosten om deze te verhelpen aan de Klant in rekening te brengen.

De Klant erkent dat de Dienst gebaseerd is op een steeds veranderende technologie. De Klant begrijpt en aanvaardt derhalve dat Be-Mobile of haar leveranciers te allen tijde de specificaties waaraan de basisvoorwaarden moeten voldoen, kunnen wijzigen zonder dat dit als een wijziging van de Dienst of de Overeenkomst wordt beschouwd. De Klant zal deze op eigen kosten en binnen de door Be-Mobile gestelde termijn naleven.

4.6 De Klant draagt er zorg voor dat alle Eindgebruikers die toegang hebben tot de Dienst en/of het Product voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst en aanvaardt hiervoor aansprakelijkheid. De Klant zal in dit verband de Eindgebruikers informeren over de verplichtingen uit deze Overeenkomst.

4.7. De Klant is verantwoordelijk voor en draagt de kosten voor het verkrijgen en behouden van een licentie, registratie, vergunning of goedkeuring die nodig is om te voldoen aan zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst. De Klant zal de vereiste en passende licenties, registraties, vergunningen of autorisaties bewaren voor de duur van de Overeenkomst, inclusief eventuele verlengingen daarvan.

4.8. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en voor een periode van twaalf (12) maanden na het einde van de Overeenkomst, zal de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Be-Mobile niet direct of indirect verzoeken om het in dienst nemen, aannemen of aanwerven als zelfstandige aannemer of anderszins, van personeel van Be-Mobile (werknemer, adviseur of andere). Indien de Klant deze verplichting niet nakomt, is hij aan Be-Mobile een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan twaalf (12) maal het brutomaandsalaris dat hij in de laatste volledige maand van zijn dienstverband bij Be-Mobile heeft verdiend, onverminderd het recht van Be-Mobile om verdere schadevergoeding te vorderen. De niet-sollicitatiebepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing indien de werknemer van Be-Mobile zich spontaan heeft aangemeld voor een dienstbetrekking bij de Klant, mits deze spontane sollicitatie kan worden aangetoond.

5. RECHTEN EN PLICHTEN VAN BE-MOBILE

5.1. Be-Mobile is verantwoordelijk voor de levering van de Producten en/of Diensten van de Overeenkomst, zoals overeengekomen in het toepasselijke Bestelformulier en de bijbehorende Bijzonder Voorwaarden.

5.2. De Dienst zal worden geleverd met redelijke bekwaamheid en zorg en in overeenstemming met de algemeen aanvaarde industriële normen. De verplichtingen van Be-Mobile moeten worden gekwalificeerd als middelenverbintenis (obligation de moyens/ obligation of means). Be-Mobile zal alle redelijke commerciële inspanningen leveren om de Overeenkomst op het overeengekomen tijdstip uit te voeren. Tenzij anders vermeld, worden de uitvoeringstermijnen slechts ter informatie gegeven.

5.3. Voor het onderhoud of de ontwikkeling van de Dienst/het Product kan Be-Mobile gehouden zijn de Dienst/het Product te beperken of tijdelijk op te schorten. In dat geval zal Be-Mobile (1) maximaal gebruik maken van het geplande werkvenster indien tussen de Partijen overeengekomen en (2) de periode van beperking of opschorting beperken tot de tijd die nodig is voor de van toepassing zijnde interventies. In alle gevallen waarin geplande onderhoudswerken een onderbreking van meer dan 30 minuten met zich meebrengen, ongeacht of deze werken binnen of buiten het geplande onderhoudsvenster plaatsvinden, zal Be-Mobile redelijke inspanningen leveren om de Klant vijf (5) Werkdagen voor de aanvang van de geplande onderhoudswerkzaamheden op enigerlei wijze op de hoogte te stellen. Bij de eventuele berekening in de Service Level Agreement wordt geen rekening gehouden met de geplande werkzaamheden.

5.4. De Klant erkent uitdrukkelijk dat Be-Mobile zich kan laten bijstaan door onderaannemers die zij vrijelijk kiest, zonder enige voorafgaande informatie of toestemming van de Klant, en voor wie zij persoonlijk aansprakelijk is.

5.5. Onverminderd artikel 8 zal Be-Mobile de door de Klant verstrekte informatie te goeder trouw en uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van deze Overeenkomst.

5.6.Be-Mobile zal zich slechts toegang verschaffen tot het netwerk en de systemen van de Klant hierin, waaronder het IT-systeem, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de Producten/Diensten. Deze verplichting geldt zowel voor toegang op afstand als voor de toegang op het terrein van de Klant.

5.7. Be-Mobile behoudt zich het recht voor om de Klant kosten in rekening te brengen voor inspanningen die worden geleverd bij de afhandeling van een Incident wanneer de oorzaak van het Incident niet aan Be-Mobile kan worden toegerekend.

5.8. Be-Mobile behoudt zich het recht voor om op elk moment, op eigen initiatief en zonder voorafgaande kennisgeving, de nodige maatregelen te nemen indien de veiligheid, integriteit of de goede werking van haar diensten, producten, netwerken of infrastructuur (of die van haar onderaannemers of leveranciers) in het gedrang komt of zou kunnen komen, of in geval van (vermoedelijk) misbruik of (vermoedelijke) fraude door de Klant of een derde partij. Zulke maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het activeren van beschermende maatregelen of het opschorten van de toegang van de Klant tot haar Dienst. Be-Mobile is in geen geval aansprakelijk jegens de Klant voor alle gevolgen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van deze maatregelen.

6. PRIJSSTELLING, BETALING EN FACTURERING

6.1. PRIJSSTELLING

6.1.1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen en/of vergoedingen voor de Producten en Diensten vermeld in de Offerte of het Bestelformulier uitgedrukt in euro en zijn ze exclusief btw.

Met uitzondering van de door Be-Mobile verschuldigde inkomstenbelasting is de Klant alle belastingen en heffingen die door welke bevoegde instantie dan ook worden opgelegd, inclusief boetes en rente, verschuldigd over de installatie en commerciële exploitatie van de Producten en/of Diensten met de Klant. Het bedrag dat Be-Mobile aan een bevoegde instantie heeft betaald, dient door de Klant op eerste verzoek en uiterlijk binnen 15 Kalenderdagen te worden terugbetaald.

Deze clausule omvat, maar is niet beperkt tot, de btw (inclusief boetes en interesten) die Be-Mobile (hoofdelijk of gezamenlijk) wordt aangerekend met betrekking tot de Diensten (in België of in het buitenland). Het btw-bedrag, met inbegrip van de boetes en interesten, zal de Klant op eerste verzoek aan Be-Mobile moeten betalen. Op verzoek van de Klant kan Be-Mobile naar eigen goeddunken beslissen om een administratief of gerechtelijk beroep in te stellen tegen de vordering van de bevoegde belastingdienst. In een dergelijk geval zullen de kosten van de procedure, met inbegrip van juridische kosten en kosten voor deskundigen, ten laste van de Klant komen.

6.1.2. Alle in de betreffende Overeenkomst opgenomen prijzen, onverminderd eventuele andere aanpassingsmechanismen, zullen jaarlijks op 1 januari en voor het eerst 6 (zes) maanden na ondertekening van de betreffende Overeenkomst worden aangepast volgens de volgende formule:

P1 = P0 x (0,2 + 0,8 X (S1/S0))

waarbij

Een prijsaanpassing op basis van de prijsaanpassingsformule geeft de Klant niet het recht om de Overeenkomst te beëindigen zonder een vroegtijdige-opzegvergoeding.

6.1.3. Indien de aangepaste prijs op grond van artikel 6.1.2. lager is dan de toepasselijke initiële/vorige prijs, dan blijft de geldende initiële/vorige prijs van kracht.

6.2. REIZEN EN UITGAVEN

6.2.1. VLIEGREIZEN - Be-Mobile is verantwoordelijk voor het evalueren en kiezen van het meest economische traject en het bestellen en uitgeven van tickets. In het algemeen moeten reserveringen zo vroeg mogelijk worden gemaakt om de beste prijzen te verkrijgen. Elke wijziging van een vluchtschema brengt niet alleen extra administratief werk met zich mee, maar ook extra kosten. Daarom wordt van de Klant verwacht dat hij zijn zakelijke agenda zorgvuldig opstelt en dat hij zijn wijzigingen tot een strikt minimum beperkt en alleen in uitzonderlijke omstandigheden. Reizigers kan worden gevraagd om te vertrekken, terug te keren of een weekend te blijven als dit de totale kosten voor de reis vermindert. Alle internationale en binnenlandse vliegreizen moeten in economy class zijn. Vluchten zijn over het algemeen beperkt tot reguliere, geregelde en gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen. Vliegen met luchtvaartmaatschappijen waarvan algemeen bekend is dat ze 'onveilig' zijn, wordt vermeden.

6.2.2. HUURAUTO - De autocategorie is B of C, afhankelijk van de beschikbaarheid. Het volledige verzekeringspakket wordt toegepast.

6.2.3. TAXI - Het gebruik van een taxi zal worden gedaan voor korte ritten of als er geen openbaar vervoer of huurauto beschikbaar is om de afstand te dekken. De reiziger wordt geacht alleen gebruik te maken van geregistreerde taxi's en een ontvangstbewijs te vragen.

6.2.4. TREINREIZEN - Binnenlandse en internationale treinreizen zullen in tweede klas zijn. Eerste klas wordt geboekt als er geen plaatsen beschikbaar zijn in de tweede klas.

6.2.5. ACCOMODATIE - Be-Mobile maakt gebruik van 4-sterrenhotels of een equivalent daarvan, afhankelijk van de overeengekomen tarieven. Werknemers van Be-Mobile kunnen gebruik maken van de wasserijservice voor een minimumverblijf van 7 dagen.

6.2.6. MAALTIJDEN - Ontbijt is inbegrepen in de hotelkosten. Normale lunch- en dinerkosten zullen worden gemaakt.

6.2.7. REISTIJD - De Klant zal Be-Mobile na overlegging van de bewijsstukken alle kosten betalen die Be-Mobile heeft moeten betalen in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Indien door Be-Mobile aangestelde medewerkers in het kader van de Overeenkomst naar het buitenland reizen, worden de reisuren tijdens Kantooruren (alle werkdagen in België zijn van 8.00 uur tot 18.00 uur) in rekening gebracht tegen 50% van het overeengekomen tarief voor aangewezen personen, tenzij anders overeengekomen.

6.2.8. Be-Mobile zal alle gemaakte kosten, waarvoor ontvangstbewijzen kunnen worden overgelegd, aan de Klant in rekening brengen. Een kopie van de ontvangstbewijzen wordt aan de Klant overhandigd. De factuur van de uitgaven bevat de volgende gegevens:

6.3. BETALING

6.3.1. De bedragen die verschuldigd zijn onder de voorwaarden van deze Overeenkomst zullen worden gefactureerd in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen die zijn uiteengezet in het Bestelformulier en/of de Bijzondere Voorwaarden. Tenzij anders vermeld op de factuur, bedraagt de betalingstermijn dertig (30) kalenderdagen vanaf de factuurdatum.

6.3.2. De enige geldige betaalmethode is door overschrijving op het door Be-Mobile opgegeven rekeningnummer, onder vermelding van de relevante referentiegegevens en binnen de op de factuur vermelde vervaldatum. Alle kosten verbonden aan de betaling van de factuur zijn voor rekening van de Klant.

6.3.3. De facturen worden gericht aan de Klant of aan een door de Klant aangewezen derde-betaler. De aanwijzing van een derde-betaler ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichting, indien de derde-betaler in gebreke blijft. De derde-betaler verwerft geen enkel recht op de Producten en/of Diensten.

6.3.4. Be-Mobile behoudt zich het recht voor om voor en tijdens de looptijd van de Overeenkomst een screening van de financiële situatie van de Klant uit te voeren. Indien de resultaten van deze screening ertoe leiden dat Be-Mobile ernstige twijfels heeft over de solvabiliteit van de Klant, kan Be-Mobile extra tussentijdse bedragen in rekening brengen of vooruitbetalingen, bankgaranties of enige andere vorm van financiële garantie verlangen. Be-Mobile behoudt zich het recht voor om de Dienst of de levering van de Producten aan de Klant op te schorten indien de Klant deze garantie niet binnen drie (3) werkdagen na het verzoek van Be-Mobile verstrekt.

6.3.5. De Klant is niet gerechtigd tot verrekening van bedragen die op grond van deze Overeenkomst aan Be-Mobile verschuldigd zijn met eventuele bedragen die Be-Mobile op grond van deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst aan de Klant verschuldigd is.

6.4. TE LATE EN GEDEELTELIJKE BETALING

6.4.1. Indien een factuur niet op de vervaldag is betaald, zal de in gebreke blijvende Klant of, indien van toepassing, zijn derde-betaler een aanmaning van Be-Mobile ontvangen.

6.4.2. Indien de betalingstermijn niet in acht wordt genomen, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vertragingsrente verschuldigd, berekend tegen het wettelijke tarief. Be-Mobile behoudt zich tevens het recht voor om van de Klant een boete van 15% van het factuurbedrag te vorderen met een minimum van 60 euro.

6.4.3. Indien een Klant een gedeeltelijke betaling doet en deze betaling niet volledig overeenkomt met het verschuldigde bedrag voor het gebruik van de Dienst en/of het Product van Be-Mobile, behoudt Be-Mobile zich het recht voor deze betaling toe te rekenen aan een andere openstaande factuur.

6.4.4. In geval van niet tijdige betaling heeft Be-Mobile het recht om de toegestane korting voor contante betaling te annuleren.

6.4.5. De Partijen komen overeen dat het niet (geheel of gedeeltelijk) betalen van een factuur wordt beschouwd als een wezenlijke inbreuk op grond van artikel 2.2.5. van deze Algemene Voorwaarden en, onverminderd andere rechtsmiddelen, is Be-Mobile gerechtigd de levering van de Producten/Diensten op te schorten totdat volledige betaling is ontvangen.

6.5. BETWISTE FACTUREN

6.5.1. Elke kennisgeving van een betwiste factuur moet binnen vijftien (15) Kalenderdagen na de factuurdatum door Be-Mobile zijn ontvangen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht onherroepelijk door de Klant te zijn aanvaard.

6.5.2 Indien de betwisting door de Klant ten onrechte blijkt te zijn, wordt het bedrag van de niet-toegestane betaling onmiddellijk opeisbaar.

7. VERTROUWELIJKHEID

7.1. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie die specifiek als vertrouwelijk is aangemerkt en/of waarvan de andere Partij redelijkerwijs gehouden is op de hoogte te zijn van het vertrouwelijke karakter van de door de ene Partij aan de andere verstrekte informatie over de activiteiten van die Partij, eventuele Filialen of haar klanten, die direct of indirect door de andere Partij is verkregen uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van (maar niet beperkt tot):

i. deze Overeenkomst

ii. de informatie in alle voorstellen, marketing- en verkoopplannen, contracten;

iii. financiële informatie van eender welke aard;

iv. computerprogramma's met inbegrip van broncodes, algoritmen en softwaremodellen die door Be-Mobile zijn ontwikkeld en/of geïnstalleerd of waarvoor Be-Mobile een licentie heeft verleend of die anderszins door Be-Mobile zijn verstrekt;

v. de methoden, strategieën, opportuniteiten, klantenlijsten, knowhow (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, modellen, productie- en commercialiseringsprocedures), handelsgeheimen en knowhow van de Partijen.

Wordt niet als vertrouwelijk beschouwd, de informatie die:

7.2. Vertrouwelijke Informatie blijft eigendom van de bekendmakende partij. De bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie houdt niet de overdracht of verlening van enig intellectueel eigendom of industrieel recht in.

7.3. De Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij als vertrouwelijk behandelen en zullen deze Vertrouwelijke Informatie niet aan enige andere partij bekendmaken, tenzij de bekendmakende partij hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Niettegenstaande het bovenstaande, komen beide Partijen overeen dat Be-Mobile de Vertrouwelijke Informatie zal mogen delen binnen de Be-Mobile groep en met haar Filialen.

7.4. Indien de ontvangende Partij wettelijk of op bevel van een rechtbank van een bevoegde jurisdictie of een overheidsinstantie verplicht is om Vertrouwelijke Informatie geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, zal die Partij de bekendmakende Partij hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, mits deze wettelijk bevoegd is, en deze laatste in de gelegenheid stellen om rechtsmiddelen te zoeken om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie te handhaven. In ieder geval maakt de ontvangende Partij alleen de Vertrouwelijke Informatie openbaar die zij wettelijk verplicht is openbaar te maken en neemt zij alle mogelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie te waarborgen.

7.5. De in dit deel uiteengezette geheimhoudingsplicht blijft na het verstrijken of de beëindiging van de Overeenkomst drie (3) jaar van kracht.

8. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

8.1. ALGEMEEN

8.1.1. De in dit artikel 8 gebruikte begrippen in verband met gegevensbescherming hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

8.1.2. De Klant (i) verklaart en garandeert dat hij de Algemene verordening inzake gegevensbescherming (2016/679) en de daarmee verband houdende nationale wetgeving naleeft en zal blijven naleven en (ii) verbindt zich ertoe de nationale wetgeving tot uitvoering van de richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (de wetgeving waarnaar in (i) en (ii) hierboven wordt verwezen, gezamenlijk aangeduid als de “wetgeving inzake gegevensbescherming”).

8.1.3. Be-Mobile zal de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven bij de verwerking van informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bij de uitvoering van deze Overeenkomst (aangeduid als 'persoonsgegevens' onder de wetgeving inzake gegevensbescherming).

8.1.4. De rol van Be-Mobile (verwerkingsverantwoordelijke of verwerker) met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zal worden beschreven in het Privacybeleid van Be-Mobile, beschikbaar op https://www.be-mobile.com/privacy-policy/.

8.2. BE-MOBILE ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

8.2.1. Be-Mobile verwerkt persoonsgegevens van haar Klanten (en hun mede-gebruikers en eindgebruikers indien van toepassing), zoals identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens over het gebruik van de Producten en Diensten van Be-Mobile door de Klant, gegevens over facturerings- en betalingsgegevens, en technische gegevens. Be-Mobile treedt in dit verband op als verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

De bestanden van Be-Mobile kunnen toegankelijk zijn voor derden die in naam of ten behoeve van Be-Mobile werkzaam zijn.

Be-Mobile kan Klantgegevens delen met de Filialen van de Be-Mobile groep ten behoeve van het voeren van informatie- en promotiecampagnes voor de Producten en Diensten van de Be-Mobile groep, tenzij de Klant hiertegen bezwaar maakt.

In de gevallen waarin de wet dat voorschrijft, zal Be-Mobile op verzoek van de overheidsdiensten de gegevens van de Klant ter beschikking stellen.

De Klant heeft het recht op inzage, rectificatie en wissing van alle gegevens die op hem betrekking hebben.

Voor nadere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Be-Mobile, de doeleinden van de verwerking, de betreffende categorieën persoonsgegevens, de wijze van gegevensverzameling, de bewaartermijn van de persoonsgegevens en de wijze waarop de Klant zijn rechten kan uitoefenen en zijn privacyvoorkeuren kan bepalen, wordt verwezen naar het privacybeleid van Be-Mobile dat beschikbaar is op https://www.be-moible.com/privacy-policy/ .

De gegevens met betrekking tot Klanten die hun contract met Be-Mobile hebben opgezegd, kunnen door de Be-Mobile groep worden gebruikt om hen te informeren over de producten en diensten van de Be-Mobile groep, tenzij de Klant hiertegen bezwaar maakt.

Be-Mobile delegeert hierbij aan de Klant, die ermee instemt, de bevoegdheid om de volgende verplichtingen van Be-Mobile uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming uit te voeren. In het bijzonder zal de Klant:

8.3. BE-MOBILE ALS VERWERKER

8.3.1. Indien de Klant (of zijn verwerkingsverantwoordelijken indien hij niet de verwerkingsverantwoordelijke is) persoonsgegevens aan Be-Mobile verstrekt in verband met zijn gebruik van de Producten/Diensten en Be-Mobile verzoekt om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de Klant (of van de verwerkingsverantwoordelijken van de Klant) met als enig doel de Producten/Diensten aan de Klant ter beschikking te stellen, treedt de Klant op als verwerkingsverantwoordelijke van deze persoonsgegevens en treedt Be-Mobile op als verwerker van deze persoonsgegevens. In voorkomend geval wordt tussen de Partijen een Overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten.

8.3.2. De Klant draagt er zorg voor dat de rechten en verplichtingen van de Partijen op grond van dit artikel 8 op passende wijze worden weerspiegeld naar zijn verwerkingsverantwoordelijken toe voor de verwerking van de Producten/diensten. De Partijen komen overeen dat de Klant als enig aanspreekpunt voor Be-Mobile optreedt, hetzij in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, hetzij in naam van zijn verwerkingsverantwoordelijken. Alle verwijzingen naar de rechten en verplichtingen van de Klant op grond van dit artikel 8 worden geacht ook de respectievelijke verwerkingsverantwoordelijken van de Klant te omvatten, voor zover van toepassing.

De door de Klant beschikbaar gestelde persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op de volgende soorten betrokkenen: zijn eigen klanten, Eindgebruikers, medewerkers, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, adviseurs of andere derden.

De persoonsgegevens kunnen de volgende categorieën gegevens omvatten:

Met betrekking tot deze persoonsgegevens van de Klant (of zijn verwerkingsverantwoordelijken), heeft de Klant de rechten en plichten van een verwerkingsverantwoordelijke zoals bepaald in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

8.3.3. Be-Mobile zal de persoonsgegevens verwerken of overdragen in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de Klant, tenzij Be-Mobile verplicht is om de persoonsgegevens op een andere manier te verwerken of over te dragen volgens de wetgeving van de Europese Unie of een van haar lidstaten. Indien een dergelijke eis aan Be-Mobile wordt gesteld, zal Be-Mobile de Klant hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij de wet een dergelijke kennisgeving verbiedt op belangrijke gronden van openbaar belang. De Overeenkomst, met inbegrip van dit artikel, is de volledige instructie van de Klant aan Be-Mobile in dit opzicht. Alle aanvullende of alternatieve instructies dienen schriftelijk door de Partijen te worden overeengekomen.

8.3.4. Be-Mobile zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en ervoor zorgen dat elke natuurlijke persoon die onder haar gezag handelt en toegang heeft tot de persoonsgegevens (i) zich verbindt tot geheimhouding of een passende wettelijke geheimhoudingsplicht heeft en (ii) de persoonsgegevens niet verwerkt behalve in opdracht van de Klant, tenzij hij/zij op grond van de wetgeving van de Europese Unie of een van haar lidstaten verplicht is de persoonsgegevens op een andere wijze te verwerken of over te dragen.

8.3.5. Ongeacht waar Be-Mobile de persoonsgegevens ontvangt of bewaart, zal Be-Mobile de in deze Overeenkomst overeengekomen technische en organisatorische maatregelen nemen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met de risico's die de verwerking met zich meebrengt (in het bijzonder de risico's van onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde vrijgave, gebruik van of toegang tot de gegevens en tegen enige andere onrechtmatige vorm van verwerking) en rekening houdend met de laatste stand van de techniek, de kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst en de aard van de persoonsgegevens en de potentiële risico's.

8.3.6. Indien Be-Mobile in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst een inbreuk op de persoonsgegevens ontdekt die van invloed is op de persoonsgegevens, zal Be-Mobile de Klant zonder onnodige vertraging van de inbreuk op de hoogte stellen.

8.3.7. Op verzoek van de Klant en rekening houdend met de aard van de verwerking alsmede met de informatie waarover Be-Mobile beschikt, zal Be-Mobile de Klant, voor zover mogelijk, redelijke hulp verlenen bij het oplossen van de inbreuk:

Be-Mobile behoudt zich het recht voor om voor deze bijstand een redelijke vergoeding te eisen.

8.3.8. Op verzoek van de Klant zal Be-Mobile alle informatie verstrekken die nodig is om aan te tonen dat aan dit artikel 8.3 is voldaan en om redelijke eisen te stellen aan audits die door de Klant of een andere door de Klant gemachtigde onafhankelijke auditor zijn uitgevoerd. Voorafgaande kennisgeving van ten minste 60 (zestig) Kalenderdagen is vereist, tenzij de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming een eerdere audit vereist. In geval van een audit zal de Klant zijn eigen kosten en de kosten van de interne middelen van Be-Mobile die nodig zijn om de audit uit te voeren, voor zijn rekening nemen. Audits zullen beperkt zijn tot de gegevensbeschermingsaspecten en tot een maximum van 3 (drie) Werkdagen en zullen enkel toegelaten worden tijdens de Kantooruren, zonder impact op de activiteiten van Be-Mobile. Be-Mobile en de Klant komen overeen om de audits te beperken tot een strikt minimum en met een maximum van één keer per 2 (twee) jaar, tenzij er ernstige redenen zijn voor een eerdere audit of indien een gegevensbeschermingsautoriteit dit zou eisen. Certificeringen en bestaande auditrapporten zullen worden gebruikt om audits te vermijden. Indien uit een audit blijkt dat Be-Mobile niet in overeenstemming is, of dat de Producten/Diensten niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze Overeenkomst en/of de wetgeving inzake gegevensbescherming, dan is het exclusieve rechtsmiddel van de Klant en de exclusieve verplichting van Be-Mobile dat: (i) de Partijen deze bevinding bespreken, en (ii) Be-Mobile op eigen kosten alle corrigerende maatregelen neemt, met inbegrip van tijdelijke oplossingen, die zij noodzakelijk acht om te voldoen aan de bepalingen van deze en/of de wetgeving inzake gegevensbescherming. Be-Mobile kan de Klant een vergoeding aanrekenen voor eventuele corrigerende maatregelen indien de corrigerende maatregelen nodig waren als gevolg van wijzigingen in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

8.3.9. De Klant geeft Be-Mobile hierbij een algemene schriftelijke toestemming om onderaannemers in te schakelen voor de verwerking van de persoonsgegevens (i) voor zover dit nodig is om haar contractuele verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen en (ii) zolang Be-Mobile verantwoordelijk blijft voor enig handelen of nalaten van haar onderaannemers op dezelfde manier als voor haar eigen handelen en nalaten onder deze Overeenkomst. Be-Mobile zal de Klant op de hoogte brengen van elke voorgenomen toevoeging of vervanging van andere verwerkers, zodat de Klant de mogelijkheid heeft om bezwaar te maken tegen zulke wijzigingen. Indien de Klant een gegronde reden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, is Be-Mobile mogelijk niet in staat om de Dienst aan de Klant te blijven verlenen en heeft Be-Mobile in dat geval het recht om deze Overeenkomst te beëindigen. Indien Be-Mobile op grond van dit artikel een andere verwerker inschakelt, draagt Be-Mobile er zorg voor dat de in dit artikel 8.3. genoemde verplichtingen door middel van een schriftelijke overeenkomst aan die andere verwerker worden opgelegd.

8.3.10. Be-Mobile heeft het recht om de persoonsgegevens door te geven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte dat door de Europese Commissie niet is erkend als een land dat een adequaat niveau van gegevensbescherming waarborgt, indien Be-Mobile (i) passende waarborgen heeft geboden in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming of (ii) een beroep kan doen op een afwijking zoals voorzien in de wetgeving inzake gegevensbescherming die een dergelijke doorgifte mogelijk maakt. De Klant zal van tijd tot tijd zulke documenten uitvoeren en de handelingen verrichten die Be-Mobile redelijkerwijs kan eisen om dergelijke passende waarborgen te implementeren.

8.3.11 Aan het einde van de Overeenkomst zal Be-Mobile de persoonsgegevens wissen (tenzij de wet verdere opslag van de persoonsgegevens vereist) of, indien de Klant hierom verzoekt, deze aan de Klant terugbezorgen of de Klant de mogelijkheid geven om de persoonsgegevens op te vragen.

8.3.12. Indien een verzoek van de Klant op grond van dit artikel 8.3 vereist dat Be-Mobile aanvullende maatregelen neemt naast die welke rechtstreeks aan Be-Mobile zijn opgelegd door de wetgeving inzake gegevensbescherming, zal de Klant Be-Mobile de kosten vergoeden die Be-Mobile heeft gemaakt voor het nemen van zulke aanvullende maatregelen.

8.3.13. Het overtreden van enige wetgeving inzake gegevensbescherming door Be-Mobile zal alleen als een fout van Be-Mobile worden beschouwd indien Be-Mobile buiten of in strijd met wettelijke instructies van de Klant heeft gehandeld.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, blijven alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en Diensten (met inbegrip van alle door Be-Mobile in het kader van de Overeenkomst verstrekte documenten) exclusief eigendom van Be-Mobile en/of haar Filialen en/of haar leveranciers. De Klant kan geen enkel recht op deze Intellectuele eigendomsrechten doen gelden.

Aan de Klant worden derhalve geen Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten dan dewelke uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn vermeld, toegekend. De Klant is niet toegestaan (en zal geen enkele derde partij, met inbegrip van een Eindgebruiker toestaan) om de Producten of Diensten te dupliceren, kopiëren, wissen, wijzigen of afgeleide werken te creëren op basis van het Product of de Dienst, de Dienst te reverse-engineeren of decompileren, decoderen, demonteren of reduceren tot een voor de mens leesbare vorm, behalve indien dit wettelijk is toegestaan.

9.2. Alle handelsmerken, dienstmerken, commerciële namen, logo's of andere woorden of symbolen die verwijzen naar de Producten en/of Diensten of naar de bedrijfsactiviteiten van Be-Mobile in het algemeen (hierna "de Handelsmerken” genoemd) zijn en blijven het exclusieve eigendom van Be-Mobile of van haar Filialen of leveranciers. De Klant zal geen enkele handeling verrichten die een bedreiging vormt voor deze eigendomsrechten, noch enig recht op deze Handelsmerken verwerven, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst. De Klant zal geen etiketten, plaatjes of andere onderscheidende badges die zijn aangebracht op de Producten die door Be-Mobile, haar Filialen of haar leveranciers worden geleverd of in licentie worden gegeven verwijderen, wijzigen of verduisteren.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij het toepasselijke recht anders voorschrijft, is de aansprakelijkheid van Be-Mobile beperkt zoals in dit artikel 10 omschreven.

10.1. Be-Mobile kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van fraude of grove schuld van Be-Mobile of van een van haar werknemers. De aansprakelijkheid van Be-Mobile is in een dergelijk geval beperkt tot herstel van uitsluitend die schade die de Klant heeft geleden die voorzienbaar, direct, persoonlijk en zeker was, met uitzondering van herstel van enige indirecte of immateriële schade zoals bijkomende kosten, gederfde inkomsten, gederfde winst, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van overeenkomsten, schade aan derden, enz.

10.2. Geen van beide Partijen is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet nakomen van de verplichtingen van de andere Partij.

10.3. Be-Mobile is niet aansprakelijk voor de inhoud of informatie of gegevens die door de Klant of een derde die gebruik maakt van de Producten en/of Diensten van Be-Mobile worden verwerkt of opgeslagen.

10.4. De aansprakelijkheid van Be-Mobile jegens de Klant per gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid is beperkt tot de totale bedragen die de Klant in de zes (6) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan Be-Mobile uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald. Daarnaast zal de aansprakelijkheid van Be-Mobile jegens de Klant in geen geval meer bedragen dan een totaalbedrag van € 200.000 per kalenderjaar. Deze beperking geldt niet in geval van door Be-Mobile veroorzaakt lichamelijk letsel of overlijden.

10.5. Aansprakelijkheid met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten:

10.5.1. In het geval dat een vordering of actie wegens inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en/of Diensten tegen de Klant wordt ingesteld, zal de Klant Be-Mobile onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke gebeurtenis en Be-Mobile het exclusieve recht geven om de verdediging van een dergelijke vordering of actie op eigen kosten te controleren.

Be-Mobile zal de Klant vrijwaren tegen alle schade en kosten die uiteindelijk worden toegekend voor de inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en/of Diensten, hetzij (a) op grond van een definitieve beslissing van een bevoegde rechter die een dergelijke inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en/of Diensten vaststelt, hetzij (b) in een door Be-Mobile gesloten dadingsovereenkomst.

Aan deze verplichting is een voorwaarde verbonden: (i) de Klant zal Be-Mobile onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van enige vordering of actie met betrekking tot (vermeende) inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten wanneer hij van het bestaan van een dergelijke vordering of actie weet of er redelijkerwijs van zou moeten weten, en uiterlijk binnen tien (10) Kalenderdagen na de gebeurtenis die zich voordoet; (ii) de Klant Be-Mobile de uitsluitende controle geven over enige verdediging van een dergelijke vordering of, en alle daarmee verband houdende onderhandelingen over een schikking; (iii) de Klant volledig mee te werken aan een dergelijke verdediging en geen enkele actie of initiatief te ondernemen die de positie van Be-Mobile op enigerlei wijze zou schaden.

10.5.2. Indien de Producten en/of Diensten het voorwerp worden of waarschijnlijk zullen worden van een inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten, dan kan Be-Mobile, naar eigen goeddunken:

(i) voor de Klant het recht of een licentie verkrijgen om de Producten en/of Diensten te blijven gebruiken;

(ii) de Producten en/of Diensten of een onderdeel daarvan zodanig wijzigen of aanpassen dat het geen inbreuk maakt op de Producten en/of Diensten, of de Producten en/of Diensten te vervangen door een beschikbare vervanger, voor zover dit niet leidt tot enig substantieel verlies van functies of diensten; of

(iii) in het kader van het overeengekomen of redelijkerwijs nagenoeg overeengekomen economisch evenwicht tussen de partijen, de Overeenkomst uitsluitend met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen, met inbegrip van het recht om de Producten en Diensten te gebruiken. Be-Mobile zal in dat geval aan de Klant de bedragen terugbetalen die zijn betaald voor de Producten en/of Diensten waarvan de Klant nog niet heeft kunnen profiteren. Voor alle duidelijkheid, in dat geval (i) kan de Klant geen aanspraak maken op de uitvoering van de Overeenkomst en (ii) is de maximale aansprakelijkheid van Be-Mobile beperkt tot de in dit artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde bedragen.

10.5.3. De in deze paragraaf genoemde rechtsmiddelen vormen de enige rechtsmiddelen van de Klant die Be-Mobile ter zake van vorderingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten ter beschikking stelt.

10.5.4. De in dit artikel 10 beschreven verplichtingen en rechtsmiddelen zijn niet van toepassing op inbreuken die kunnen worden toegeschreven aan of het gevolg zijn van (i) het handelen of nalaten van de Klant of door andere personen dan Be-Mobile, met inbegrip van wijzigingen aan de Producten en/of Diensten, (ii) het gebruik van de Producten en/of Diensten in combinatie met andere Intellectuele eigendom, software of hardware, (iii) het gebruik van het Product/de Dienst op een wijze die in strijd is met de Overeenkomst of instructies van Be-Mobile aan de Klant, (iv) de wijziging van het Product/de Dienst door iemand anders dan Be-Mobile of een derde die namens Be-Mobile optreedt, (v) de door Be-Mobile geleverde functionaliteit of mogelijkheid in overeenstemming met de uitdrukkelijke schriftelijke technische ontwerpen, specificaties of instructies van de Klant, of (iv) de dienst of de producten van een derde partij.

11. CONFIGURATIE EN INSTALLATIE

11.1. Het Product en/of de infrastructuur zal door Be-Mobile worden geïnstalleerd en/of geconfigureerd, indien dit uitdrukkelijk is voorzien in de Bijzondere Voorwaarden of het Bestelformulier.

11.2. In geval van installatie op een door de Klant aangewezen Site, zal de Klant een geschikte plaats voorzien voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van de apparatuur. In overeenstemming met de aanbevelingen van het Belgisch Elektrotechnisch Comité, zal de Klant zorgen voor de elektrische aansluitingen en/of aardingen en aansluitingen op het computermateriaal die nodig zijn voor de goede werking van de apparatuur. De Klant dient te voldoen aan de door Be-Mobile genoemde eisen.

Indien de Klant de noodzakelijke voorbereidingen voor de installatie niet voor de overeengekomen installatiedatum heeft getroffen, behoudt Be-Mobile zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen of kan Be-Mobile zelf deze regelingen treffen of een derde opdragen om dit te doen. Be-Mobile heeft in deze gevallen het recht om de totale kosten voor zulke afspraken en ingrepen op de Klant te verhalen.

Be-Mobile is niet aansprakelijk voor materiële schade die niet kan worden vermeden bij de uitvoering van de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de installatie, wijziging of verwijdering van de apparatuur of het verlenen van technische bijstand daarvoor.

11.3. Behoudens indien de installatie door de Klant zelf wordt uitgevoerd, wordt aan het einde van de installatie een functietest uitgevoerd.

Aanvaarding van de configuratie en/of installatie geschiedt definitief en onherroepelijk of wordt geacht te geschieden op de vroegste van de volgende data:

12. SOFTWARE

12.1. Wanneer Be-Mobile Software aan de Klant ter beschikking stelt, wordt de Software door Be-Mobile of een leverancier van Be-Mobile rechtstreeks aan de Klant (hierna de "Licentiegever") in licentie gegeven. De Klant erkent hierbij uitdrukkelijk dat al die Software technische en vertrouwelijke gegevens bevat die eigendom zijn van de Licentiegever. Door het uitvoeren van de Overeenkomst, het installeren van de Software of het gebruik van de Dienst, kan de Klant en/of de Eindgebruiker, al naar gelang het geval, de relevante (Eindgebruiker-) Licentieovereenkomst die gekoppeld is aan de Software accepteren. Aanvaarding van deze Licentieovereenkomst indien deze een bindende overeenkomst tot stand brengt tussen de Klant en/of zijn Eindgebruikers enerzijds en de Licentiegever anderzijds.

12.2. De Klant mag de Software niet dupliceren, kopiëren of verwijderen en dient de vertrouwelijkheid van de Software te waarborgen. De Klant zal de Licentieovereenkomst, indien van toepassing, naleven gedurende de volledige looptijd van het contract (met inbegrip van contractverlengingen).

12.3. Niet-naleving van de Licentieovereenkomst wordt beschouwd als een contractbreuk van de Klant waarvoor Be-Mobile zich het recht voorbehoudt om de Overeenkomst te beëindigen. De Klant is verantwoordelijk voor elke schending van deze voorwaarden door de Eindgebruikers en/of derden.

12.4. Indien de Software in licentie is gegeven door een leverancier van Be-Mobile, erkent en aanvaardt de Klant dat Be-Mobile geen garantie, schadeloosstelling en/of compensatie voor de Software biedt en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de kwaliteit en prestaties van de Software die onder de Licentieovereenkomst wordt geleverd.

13. LEVERING

13.1. In het geval dat de Producten/Diensten beschadigd of niet volledig worden geleverd, of in het geval van een fout, of in het geval van een andere conformiteitsfout, is de Klant verplicht de Producten/Diensten te weigeren of alleen onder schriftelijk voorbehoud te accepteren. Eventuele opmerkingen of klachten met betrekking tot de Producten/Diensten dienen binnen tien (10) kalenderdagen na levering schriftelijk aan Be-Mobile te worden verzonden. Na deze termijn worden de Producten/Diensten geacht door de Klant te zijn geaccepteerd.

13.2. Een reactie van Be-Mobile op een laattijdige klacht doet geen afbreuk aan het voorgaande en is steeds onderworpen aan alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. Het in gebruik nemen van de geleverde Producten/Diensten, ook al heeft de Klant zijn eventuele klacht op grond van artikel 10.5 kenbaar gemaakt, geldt tevens als een onvoorwaardelijke acceptatie van de Producten/Diensten.

13.3. Het doorgeven van een klacht aan Be-Mobile of het weigeren of terugsturen van de bestelde Producten/Diensten schort de verplichting van de Klant tot betaling van de factuur echter niet op.

13.4. Indien een klacht door Be-Mobile gegrond wordt geacht, zonder dat Be-Mobile gehouden is tot verdere schadevergoeding, zal Be-Mobile - naar eigen keuze - de Producten/Diensten terugnemen/repareren/vervangen en/of overgaan tot (gedeeltelijke) restitutie van de ontvangen prijs voor het niet-conforme deel van de Overeenkomst.

14. OVERMACHT

14.1. Be-Mobile is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de levering van haar Producten/Diensten wanneer deze het gevolg zijn van gebeurtenissen of omstandigheden die buiten haar macht liggen, onvoorspelbaar of onvermijdelijk zijn, zoals oorlogshandelingen, rellen, verstoringen, burgerlijke onrust, acties van civiele of militaire autoriteiten, embargo's, explosies, faillissement van een licentiegever of een leverancier, stakingen of arbeidsconflicten (met inbegrip van die met betrekking tot zijn werknemers), kabeluitval, onbeschikbaarheid van de toegang op afstand, stroomuitval (met inbegrip van stroomuitval als gevolg van de toepassing van een door de overheid opgesteld stroomonderbrekingsplan), overstroming, langdurige vorst, brand of stormen.

14.2. Indien Be-Mobile zich op een dergelijke Overmacht beroept, heeft Be-Mobile het recht om de levering van de Producten/Diensten op te schorten of te beperken, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op welke schade dan ook.

14.3. Indien Be-Mobile zich op een dergelijke Overmacht beroept, zal Be-Mobile zich naar redelijkheid inspannen om de duur van de overmacht strikt te beperken.

14.4. Indien deze gebeurtenissen of omstandigheden van Overmacht definitief zijn of langer dan drie (3) maanden voortduren, kan elk van beide Partijen deze Overeenkomst rechtsgeldig en schriftelijk beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

15. OPENBAARMAKING

15.1. Zowel gedurende de Overeenkomst als gedurende één (1) jaar na de beëindiging ervan verbindt elke Partij zich ertoe de andere Partij vooraf in kennis te stellen van haar voornemen om een mededeling aan het publiek te doen over een voltooide of lopende missie in verband met deze Overeenkomst.

15.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, zal geen van de Partijen in het kader van deze Overeenkomst een schriftelijke advertentie of public relations of promotiemateriaal plaatsen/publiceren dat betrekking heeft op de andere Partij of de merken van de andere Partij gebruiken zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve met betrekking tot het logo van de Klant dat Be-Mobile op haar websites mag afbeelden en het logo van de Klant en de informatie over het project die Be-Mobile mag gebruiken in het kader van haar verkoopactiviteiten, zoals in haar PowerPoints en verkoopsheets voor prospects. Dit artikel blijft van kracht gedurende een periode van tien (10) jaar na beëindiging van de Overeenkomst.

16. DIVERSEN

16.1. Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden bevonden, zullen deze bepalingen worden geïnterpreteerd op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoelingen van de Partijen zo goed mogelijk weer te geven, en het resterende deel van dergelijke bepalingen zal van kracht blijven.

16.2. De Partijen komen hierbij overeen dat alle mededelingen die worden uitgewisseld per e-mail heeft dezelfde juridische waarde als schriftelijke of ondertekende correspondentie. De Partijen komen eveneens overeen dat informatie met betrekking tot alle communicatie, contracten of betalingen die door Be-Mobile op een duurzame en onveranderlijke drager worden bewaard, bewijskracht heeft tot het tegendeel wordt bewezen.

16.3. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de Partijen over de Producten en/of Diensten, met uitsluiting van alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge mededelingen, voorstellen en overeenkomsten.

16.4. Be-Mobile heeft het recht om haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij, zonder toestemming van de Klant. De Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst slechts overdragen indien Be-Mobile vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

16.5. Deze Overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, en zonder rekening te houden met conflicten van wetbeginselen. In geval van een geschil dat niet in der minne kan worden geregeld, zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.


General terms and conditions

1. GENERAL INFORMATION

1.1 DEFINITIONS

Affiliate: any legal entity that is controlled, controls, or is under control with one of the Parties (being agreed that the control has the meaning set forth in article 5 of the Belgian Company Code).

Agreement: the entire agreement entered into between the Parties, which consists of the documents referred to in Article 1.2.2. of these General Terms and Conditions, including all attached annexes. Each Order Form and related documents constitute a separate Agreement binding upon the Parties with respect to the Services/Products concerned.

Be-Mobile: means Be-Mobile NV with registered offices at Kardinaal Mercierlaan 1a, 9090 Melle, Belgium, with KBO/BCE/company number 0881.959.533, RPR/RPM/RLE Ghent, division Ghent and its daughter companies.

Business day: Every day except Saturdays, Sundays and Belgian public holidays, unless otherwise specified in the Agreement.

Business hours: All hours between 08:00 and 18:00 CET/CEST on any Business Day, except where explicitly mentioned otherwise in the Specific Terms and Conditions.

Calendar day: Any day of the Gregorian calendar.

Customer: the beneficiary of the Services/Products provided by Be-Mobile and/or the party that is licensing or buying Products/Services from Be-Mobile, as identified in the relevant Order Form to use or incorporate in its products and/or services which will be delivered or provided to the End users.

End user: Natural person who ultimately uses or is intended to ultimately use the products or services of the Customer, who incorporate or use the Products/Services of Be-Mobile.

Incident: An unplanned interruption to a Service or a reduction in the Quality of a Service. Failure of a configuration item that has not yet impacted Service is also an Incident.

Intellectual Property Rights: means any and all intellectual property rights (including but not limited to copyright, database rights, right on computer programs, trademark and patents rights) and other proprietary rights, such as know how and protection of trade secrets.

Order Form: a printed form that Customer uses to request Products and/or Services from Be-Mobile.

Product: Products provided or licensed to the Customer under the Agreement.

Service: any and all services provided by Be-Mobile to the Customer in accordance with the Agreement.

Specific Terms and Conditions: terms applicable to the provision or license of a specific Product or Service.

1.2. SCOPE

1.2.1. This document defines the general terms and conditions applicable to the provision of Products and/or Services by Be-Mobile to the Customers.

1.2.2. The Agreement consists of the following documents : (i) these general terms and conditions; (ii) the specific terms and conditions and (iii) the Order Form including any particular terms and conditions applicable to the Customer (if any).

1.2.3. By ordering, licensing and/or using the Service/Product, the Customer explicitly acknowledges having received the documents enumerated in Article 1.2.2 above or having been informed of the existence of said documents, having taken cognizance of them and approving them. As such, the Customer renounces in full his own general and/or specific terms and conditions, even if it is stated in these that they shall prevail and/or they are attached to the Order Form.

1.2.4. The Customer has the right to issue Order Forms for the benefit of his Affiliates. In that case, the Affiliates shall be bound by the contractual terms and conditions applicable to the Services and/or Products ordered or licensed and the Customer shall be jointly and severally liable for the implementation of all the commitments, guarantees and obligations, including the payment obligations of the Affiliates under the Agreement.

1.2.5. Be-Mobile reserves the right to demand that the Customer or the company controlling the Customer issue a bank guarantee or any other form of guarantee to secure the performance of the Agreement by the Customer and/or his Affiliates.

Be-Mobile reserves the right to refuse an Order Form or request from the Customer the reimbursement of all undue discounts perceived when Customer has set up a structure or grouping for the sole purpose of enabling its Affiliates to benefit from this Agreement or when the legal entity does not fit with the Affiliate definition

1.3. DOCUMENT PRIORITIZATION

In case of conflict or inconsistencies between the documents of the Agreement, the following order of precedence shall apply in decreasing order of priority:

2. AGREEMENT PROCEDURE

2.1. REQUEST BY THE CUSTOMER

2.1.1. By submitting the request for the purchase, provision and/or licensing of the Products and/or Services the Customer confirms that he has the power and authority required to represent and bind the Customer.

2.1.2. Upon Be-Mobile’s first request, the Customer must provide the following documents and information:

a) if the Customer is a legal person or a de facto association: a copy of the bylaws published in the Appendixes of the Belgian Official Gazette or any other official public records of any other country, where it is incorporated, (if applicable) and any amendments that may have been made thereto;

b) if the person is a representative of a natural or legal person or of a de facto association: the person must provide proof of his identity and the power of attorney.

Be-Mobile must be immediately informed in writing of any changes to the Customer's name or address, the registered office, or the name or legal form of the legal person. The Customer is solely responsible for the information he provides to Be-Mobile.

2.2. ENTRY INTO EFFECT, TERM AND END OF THE AGREEMENT

2.2.1. Be-Mobile may reject the Customer’s order or the request for additional services and options on a discretionary basis, including, without limitation, based on any of the following grounds:

2.2.2. Unless stated otherwise in the Specific Terms and Condition(s) or the corresponding Order Form(s), the initial Agreement term shall be one (1) year (the Initial Term).

2.2.3. Unless stated otherwise in the Specific Terms and Condition(s) or the corresponding Order Form(s), the Initial Term takes effect on the day after the date on which the Products and/or Services are made available to the Customer (the Initial Date). Should this date be postponed by more than five (5) Business days for reasons attributable to the Customer, Be-Mobile reserves the right to bill for all Products and/or Services that were already provided to the Customer on the Initial Date.

2.2.4. Unless stated otherwise in the Specific Terms and Condition(s) or the corresponding Order Form(s), at the end of the Initial Term, the Agreement will be tacitly renewed for successive twelve (12) months periods. Should one Party not wish to extend the Agreement, it must notify the other in writing at least three (3) months before the end of the Initial Term or the current extension.

2.2.5. Either Party may terminate the Agreement unilaterally, at any time and without referral to the courts, by written notice to the other Party if the latter materially breaches any of its obligations under the Agreement or (insofar as remedy is possible) fails to rectify this within thirty (30) days of written notice.

Will in any case be considered as material breaches (without being restricted to the following cases):

2.2.6. To the maximum extent permitted by law, the Agreement shall automatically be terminated if either Party ceases its activities, becomes insolvent or goes into bankruptcy, is dissolved or undergoes a similar procedure.

2.2.7. In case the Customer terminates the Agreement prematurely, the Customer shall pay all amounts due for the remainder of the Initial Term or the current Agreement extension, without prejudice to the reimbursement of any discount that the Customer may have unduly benefitted from. In addition, any arrangements made for deferred payment shall become null and void, and any outstanding sums relating to, for example, the installation or infrastructure costs, shall be due immediately.

2.2.8. In case the Agreement is terminated due to the Customer failing to comply with his obligations, the amounts referred to in Article 2.2.7 shall apply and may be increased with administrative charges and damages for all loss, damage, costs or expenses sustained by Be-Mobile as a result of the fault of the Customer, its Affiliates or his employees, including, but not limited to, reasonable lawyer fees and legal expenses.

2.2.9. Should Be-Mobile decide to end the provision or license of a certain Product or Service, it shall notify the Customer in writing at least three (3) months in advance. Such notification shall contain, at the very least, the full reference of the Product or Service concerned and the date on which the Service or Product is end of life or the date of termination of the license rights. Be-Mobile will not be liable to pay the Customer any compensation or damages.

2.2.10. Unless stated otherwise, every offer issued by Be-Mobile has a validity period limited to sixty (60) Calendar days.

2.2.11. Within ten (10) Business days after the termination of this Agreement for any reason whatsoever, each Party shall return all information belonging to the other Party, including the carriers on which this is located, to the other Party, except where this information through its form or nature may not be subject to return or unless otherwise specified. In such cases, the information and documentation shall be destroyed or deleted with the help of all appropriate resources and the returning Party shall confirm in writing within three (3) Business days after the termination that it has proceeded to destroy or erase the information in question. This destruction or erasure of the information in question does not apply if, and only to that extent, the returning Party has a legal or regulatory obligation of safekeeping in respect of that information.

3. AMENDMENTS TO THE AGREEMENT

3.1. Be-Mobile reserves the right to amend the Agreement and the technical features of the Products and/or Services, even if this affects the price or quality of the Service/Product. Be-Mobile shall notify the Customer of such amendments at least one (1) month before their entry into effect, by any means it deems appropriate. The publication of a notice on the Be-Mobile website and/or an enclosure with an invoice and/or a notification by e-mail (on the address mentioned on the relevant Order Form) shall be deemed to constitute appropriate means.

3.2. Aside from the price adjustment referred to in Article 6.1.2, Customers who do not accept changes that are to their disadvantage may cancel the Order Form(s) affected by the related changes without any compensation for early termination being due, provided that they inform Be-Mobile in writing within fifteen (15) Calendar days after receiving Be-Mobile’s notification. In the absence of such timely notification by the Customer, the Customer shall be deemed to have accepted these changes.

3.3. Should any Belgian, European or any other authorities or regulations require Be-Mobile to amend the Agreement, or require to refrain from supplying some or all of the Products and/or Services, Be-Mobile shall have the right to provide for these amendments or to refrain from supplying the Products and/or Services without having to apply the procedure described above and without paying any compensation to the Customer. Such event is deemed to be a Force majeure event.

3.4. In case of circumstances beyond the Parties' control occurring after the conclusion of the Agreement and which are likely to result in a major imbalance between the obligations covered by the Agreement, the Parties shall be entitled to request a renegotiation of the Agreement in order to restore the initial balance.

A major imbalance between the obligations of the Parties in the sense of this Article occurs if it is demonstrated that, following a change in the price of raw materials, customs duties, the tariffs of Be-Mobile’s suppliers or the exchange rates (for the conversion rate, the reference applicable shall be the conversion factor of the Central European Bank published daily on its official website), there is an increase or decrease of at least 10% in relation to the initial price.

Upon failure to reach an agreement within two (2) months of a renegotiation of the Agreement being requested by one of the Parties, and provided that the latter was able to show the aforementioned impact of more than 10%, either Party shall have the right to terminate the Agreement, without compensation being due, subject to giving two (2) months' notice.

4. THE CUSTOMER'S RIGHTS AND OBLIGATIONS

4.1. The Customer shall cooperate with Be-Mobile as required for the proper performance of this Agreement. This includes (but is not limited to):

The Customer acknowledges and accepts that any failure on his part to provide such cooperation, information or adequate access to Be-Mobile for the provisioning of the Products and/or Services may affect this provisioning. Therefore, Be-Mobile declines any liability in case of late delivery of or damage to the Products and/or Services insofar as this is attributable to the Customer or a third party. In addition, Be-Mobile reserves the right to invoice at the then current rate any unnecessary travel attributable to the Customer.

4.2. The Customer shall make a backup of all his data before the Service and/or Product is installed and take all the steps as are necessary to ensure that his equipment (including the software) is compatible with that of Be-Mobile. The Customer undertakes to regularly make security copies of its operating systems, applications and data, and in any event before any technical intervention.

4.3. The Customer shall preserve the secrecy and confidentiality of any identification code (password, user name, etc.) provided to him. The Customer shall be solely responsible for all use of these identification elements. The Customer shall notify Be-Mobile immediately in the event of loss, theft or fraudulent use of any of these elements and confirm this by registered letter.

4.4. The Customer undertakes to use the Products and/or Services with due diligence, for lawful purposes and in accordance with the provisions of this Agreement and any documentation provided by Be-Mobile in relation with the Services and/or the Products and in accordance with the applicable legislation (including data protection rules if applicable) and other third party rights. The Customer shall refrain from making (and not allow third parties) any abusive or fraudulent use of the Products and/or Services. The Customer shall use the Products and/or Services only for his own account and professional usage. Unless stated otherwise, use of the Products and/or Services by the Customer is limited to the term of the Agreement. He shall not under any circumstances transfer them, resell them, rent them out, lend them out, grant any (sub)licenses or make them available to third parties without prior written consent from Be-Mobile.

4.5. Before the submission of the Order Form and throughout the term of the Agreement, the Customer shall comply with the prerequisites mentioned in the documentation put at its disposal by Be-Mobile. In the event of non-compliance, Be-Mobile shall not be liable for the malfunctioning of the Service and any possible Service Level Agreement will no longer apply. Be-Mobile reserves the right to invoice the Customer for any additional costs to remedy these.

The Customer recognizes that the Service is based on an ever-changing technology. Therefore, the Customer understands and accepts that Be-Mobile or its suppliers may change, at any time, the specifications with which the prerequisites must comply without this being regarded as an amendment to the Service or the Agreement. The Customer shall comply with them, at his own expense, within the delay fixed by Be-Mobile.

4.6 The Customer shall ensure that all End Users who have access to the Service and/or Product comply with the obligations arising under this Agreement and shall assume liability for this. In this regard, the Customer shall inform End Users of the obligations set in the present Agreement.

4.7. The Customer is responsible for, and shall bear the costs of obtaining and retaining any license, registration, permit or approval necessary to comply with his obligations under this Agreement. The Customer shall keep the required and appropriate licenses, registrations, permits or authorizations for the term of the Agreement, including any extensions thereof.

4.8. Throughout the term of this Agreement and for a period of twelve (12) months following the end of the Agreement, the Customer shall not directly or indirectly solicit the employment of, hire or engage as an independent contractor or otherwise, any Be-Mobile staff (employee, consultant or other), without Be-Mobile’s prior written consent. Should the Customer fail to comply with this obligation, he shall pay Be-Mobile damages equal to twelve (12) times the gross monthly salary that the person earned with Be-Mobile in the last full month of his employment, without prejudice to Be-Mobile’s right to claim further damages. The non-solicitation provisions under this Article do not apply if the Be-Mobile employee spontaneously applied for employment at the Customer, provided that this spontaneous application can be proved.

5. BE-MOBILE'S RIGHTS AND OBLIGATIONS

5.1. Be-Mobile is responsible for delivering the Products and/or Services of the Agreement, as agreed in the applicable Order Form and corresponding Specific Terms and Conditions.

5.2. The Service will be provided with reasonable skill and care and in accordance with generally accepted industry standards. Be-Mobile’s commitments must be qualified as obligations of means (obligation de moyens/ middelenverbintenis). Be-Mobile will make every reasonable commercial effort to perform the Agreement at the agreed time. Unless stated otherwise, the execution times are given for information purposes only.

5.3. The maintenance or development of the Service/Product may require Be-Mobile to restrict or temporarily suspend the Service/Product. In that case, Be-Mobile will (1) make maximum use of the planned works window if agreed between the Parties and (2) limit the period of restriction or suspension to the time needed for the applicable interventions. In any case where planned maintenance works entail an interruption of more than 30 minutes, regardless of whether these works take place within or outside the planned maintenance window, Be-Mobile shall use reasonable efforts to notify by any means the Customer five (5) Business Days before the start of the planned maintenance works. The planned works are not taken into account in the Service Level Agreement calculation, if any.

5.4. The Customer expressly acknowledges that Be-Mobile may be assisted by subcontractors which it chooses freely, without any prior information or consent from the Customer, and for whom it is personally liable.

5.5. Without prejudice to Article 8, Be-Mobile will use the information provided by the Customer in good faith and for the sole purpose of performing this Agreement.

5.6.Be-Mobile will only provide itself access to the Customer's network and systems herein, including the IT System, to the extent necessary to supply the Products/Services. This obligation applies to both remote access and to the access at the premises of the Customer.

5.7. Be-Mobile reserves the right to charge the Customer for efforts spent in handling of Incident when the cause of Incident is not imputable to Be-Mobile.

5.8. Be-Mobile reserves the right to take, at any time, on its own initiative and without prior notice, the measures required in case the security, integrity or the proper functioning of its services, products, networks or infrastructure (or the ones of its subcontractors or suppliers) are or could be compromised, or in case of (suspected) abuse or (suspected) fraud by the Customer or any third party. Such measures may consist of, inter alia, the activation of protective measures or the suspension of the Customer's access to its Service. In no event shall Be-Mobile be liable to Customer for any and all consequences that would arise from the implementation of these measures.

6. PRICING, PAYMENT AND INVOICING

6.1. PRICING

6.1.1. Unless otherwise mentioned, the prices and/or fees of the Products and Services indicated in the Offer or Order Form are expressed in Euro and are exclusive of VAT.

To the exception of income tax payable by Be-Mobile, the Customer shall pay all taxes and levies imposed by any competent authority whatsoever, including fines and interest, on the installation and commercial operation of the Products and/or Services with the Customer. The Customer shall reimburse any sum that Be-Mobile has paid to a competent authority in this regard upon first request and within 15 Calendar days by the latest.

This clause includes, but is not limited to, the VAT (including fines and interest) that Be-Mobile is held (jointly or severally) liable for in relation to the Services (in Belgium or abroad). The amount of VAT, including the fines and interest, will be payable by the Customer to Be-Mobile upon first request. If requested by the Customer, Be-Mobile can decide at its own discretion to file an administrative or judicial appeal against the claim of the competent tax authority. In such a case the costs of the procedure, including legal fees and expert fees, will be borne by the Customer.

6.1.2. All prices included in the Agreement in question, without prejudice to any other adjustment mechanisms, shall be adjusted annually on 1st of January and for the first time 6 (six) months after signing the Agreement in question, according to the following formula:

P1 = P0 x (0.2 + 0.8 X (S1/S0))

where

A price adjustment based on the price adjustment formula shall not give the Customer any right to terminate the Agreement without an early termination charge.

6.1.3. If the adjusted price is lower, pursuant to Article 6.1.2., than the applicable initial/previous price, then the applicable initial/previous price shall remain in effect.

6.2. TRAVEL & EXPENSES

6.2.1. AIR TRAVEL - Be-Mobile is responsible for evaluating and choosing the most economical routing as well as ordering and issuing tickets. Generally speaking, reservations must be made as early as possible in order to obtain the best prices. All changes to a flight schedule entail not only extra administrative work, but additional costs too. Therefore, customers are expected to prepare their business agendas carefully and to limit changes to a strict minimum and only under exceptional circumstances. Travellers may be asked to depart, return or stay over on a weekend if this reduces the overall cost for the travel. All international and domestic air travel must be in economy class. Flights are generally restricted to regular, scheduled and certified airlines. Flying with airlines which are generally known to be ‘unsafe’ is avoided.

6.2.2. RENTAL CAR - The car category will be B or C, depending on availability. The full insurance package will be applied.

6.2.3. TAXI - The use of a taxi will be done for short trips or if no public transport or rental car service are available to cover the distance. The traveller is expected to use only registered taxis and ask for a receipt.

6.2.4. RAIL TRAVEL - Domestic and international rail travel will be in economy class. First class will be booked if no seats are available in economy.

6.2.5. ACCOMODATION – Be-Mobile uses 4-star hotels or equivalent depending on the negotiated rates. Be-Mobile employees can make use of laundry service for a minimum stay of 7 days.

6.2.6. MEALS – Breakfast will be included in the hotel expenses. Normal lunch and dinner expenses will be incurred.

6.2.7. TRAVEL TIME - Upon the submission of supporting documentation, the Customer will pay Be-Mobile all costs that Be-Mobile has had to pay regarding the implementation of the Agreement. If those employees appointed by Be-Mobile travel abroad in the context of the Agreement, the hours spent on travel during Business Hours (all working days in Belgium are from 8.00 hours to 18.00 hours) are charged at 50% of the agreed rate for appointed persons, unless otherwise agreed.

6.2.8. Be-Mobile will charge the customer for all expenses made for which receipts can be presented. A copy of the receipts will be handed over to the Customer. The invoice of the expenses will include the following information:

6.3. PAYMENT

6.3.1. The amounts due under the terms of this Agreement will be billed in accordance with the terms and conditions set out in the Order Form and/or the Specific Terms and Conditions. Unless otherwise mentioned on the invoice, the payment term is thirty (30) Calendar days as from the invoice date.

6.3.2. The only valid payment method shall be by bank transfer to the account number specified by Be-Mobile, citing the relevant reference details and within the due date mentioned on the invoice. The Customer shall bear all the costs linked to the payment of the invoice.

6.3.3. The invoices shall be addressed to the Customer or to a third-party payer designated by the Customer. The designation of a third-party payer does not exempt the Customer from his obligation to pay in case the third-party payer defaults. The third-party payer shall not acquire any right to the Products and/or Services.

6.3.4. Be-Mobile reserves the right to perform a screening of the Customer's financial situation before and during the Agreement term. If the results of this screening lead Be-Mobile to have serious doubts as to the Customer's solvency, Be-Mobile may charge additional intermediate amounts or demand advance payments, bank guarantees or any other type of financial guarantee. Be-Mobile reserves the right to suspend the Service or the provision of the Products to the Customer should the latter fail to submit such guarantee within three (3) Business days of Be-Mobile request.

6.3.5. Customer is not entitled to set off any amounts payable to Be-Mobile under this Agreement against any possible amounts payable by Be-Mobile to the Customer under this Agreement or or any and all other agreement.

6.4. LATE AND PARTIAL PAYMENT

6.4.1. In case an invoice is not paid by the due date, the defaulting Customer or, where applicable, his third-party payer, will receive a reminder from Be-Mobile.

6.4.2. In case the payment due date is not complied with, the Customer shall automatically and without notice be liable for the payment of interest on arrears calculated at the legal rate. Be-Mobile also reserves the right to claim a penalty from the Customer amounting to 15% of the billing total with a minimum amount of 60 Euro.

6.4.3. If a Customer makes a partial payment and this payment does not correspond in full to the amount outstanding for the use of the Be-Mobile Service and/or Product; Be-Mobile reserves the right to attribute this payment to any other open invoice.

6.4.4. In the event of late payment, Be-Mobile has the right to cancel any discount permitted for cash payment.

6.4.5. The Parties agree that the non-payment (either partial or total) of an invoice shall be considered as a material breach pursuant to Article 2.2.5. of the present General Terms and Conditions and, without prejudice to any other remedies in Law, Be-Mobile is entitled to suspend the provision of the Products/ Services until payment is received in full.

6.5. DISPUTED INVOICES

6.5.1. Any notification of a disputed invoice must be received by Be-Mobile within fifteen (15) Calendar days of the invoice date. Beyond that deadline, the invoice will be deemed to have been irrevocably accepted by the Customer.

6.5.2 If the Customer’s contestation proves to be unjustified, the disputed amount shall become payable immediately.

7. CONFIDENTIALITY

7.1. Confidential information means any information specifically marked as being confidential and/or which the other Party should be reasonably held to be aware of the confidential nature provided by one Party to the other about the activities of that Party, any Affiliates or its customers, obtained directly or indirectly by the other Party, under or in connection with the Agreement, including (but not limited to):

i. this Agreement

ii. the information contained in all proposals, marketing and sales plans, contracts;

iiI. financial information of any kind;

iv. computer programs including source codes, algorithms and software models developed and/or installed by Be-Mobile or that are the subject of a license issued by Be-Mobile or otherwise provided by Be-Mobile;

v. the methods, strategies, opportunities, customer lists, know-how (including, but not limited to, models, production and commercialization procedures), trade secrets and know-how of the Parties.

Shall not be considered as confidential, the information that:

7.2. Confidential Information shall remain the property of the disclosing party. Disclosure of Confidential Information does not imply the transfer or granting of any intellectual property or industrial right.

7.3. The Parties shall threat the Confidential Information of the other Party as confidential and shall not disclose such Confidential Information to any other party, unless if such is prior approved by the disclosing party. Notwithstanding the above, both Parties agree that Be-Mobile shall be allowed to share the Confidential Information within the Be-Mobile group and with its Affiliates.

7.4. If the receiving Party is required by law or by the order of a court of a competent jurisdiction or a public authority to disclose, in part or in full, any Confidential Information, that Party shall immediately notify the disclosing Party thereof in writing provided that it is legally authorised, and give the latter the opportunity to seek any legal remedies to maintain the confidentiality of the Confidential Information. In any case, the receiving Party shall only disclose Confidential Information that it is legally required to disclose and shall take all possible measures to maintain the confidentiality of the Confidential Information.

7.5. The obligation of confidentiality set out in this section shall survive the expiration or termination of the Agreement for three (3) years.

8. PROTECTION OF PERSONAL DATA

8.1. GENERALITIES

8.1.1. The data protection related concepts used in this article 8 shall have the meaning given to them in the Data Protection Legislation.

8.1.2. The Customer (i) represents and warrants that it complies and undertakes to continue to comply with the General Data Protection Regulation (2016/679) and related national legislation and (ii) undertakes to comply with the national laws implementing the Directive on Privacy and Electronic Communications (the legislation referred to under (i) and (ii) above being jointly referred to as the “Data Protection Legislation”).

8.1.3. Be-Mobile will comply with the Data Protection Legislation when processing information relating to an identified or identifiable natural person in its performance of this Agreement (referred to as ‘personal data’ under the Data Protection Legislation).

8.1.4. The role of Be-Mobile (data controller or data processor) with regard to the personal data being processed in the context of the performance of the Agreement, will be described in the Be-Mobile Privacy Policy, available at https://www.be-mobile.com/privacy-policy/.

8.2. BE-MOBILE ACTING AS DATA CONTROLLER

8.2.1. Be-Mobile processes personal data relating to its Customers (and their fellow users and end users where applicable), e.g. identification data, contact data, data on the Customer's use of Be-Mobile’s Products and Services, data on invoicing and payment data, and technical data. In this context, Be-Mobile acts as a data controller. The data is processed for the following purposes:

Be-Mobile' files may be accessible to third parties who work in the name or on behalf of Be-Mobile.

Be-Mobile may share Customer data with the Affiliates of the Be-Mobile Group in order to conduct information and promotion campaigns for the Products and Services of the Be-Mobile Group, unless the Customer objects to this.

In the cases stipulated by law, Be-Mobile shall hand over Customer data if requested to do so by the government services.

The Customer has the right to access, correct and delete any data that relates to him.

For further information about the processing of personal data by Be-Mobile, the purposes of the processing, the categories of personal data concerned, the data collection method, the retention period of the personal data, and the way in which the Customer can exercise his rights and set his privacy preferences, please refer to Be-Mobile' privacy policy which is available on https://www.be-moible.com/privacy-policy/ .

The data relating to Customers who have terminated their contracts with Be-Mobile can be used by the Be-Mobile Group to inform them of the Be-Mobile Group’s products and services, unless the Customer objects to this.

Be-Mobile hereby delegates to the Customer, which agrees, to carry out the following obligations of Be-Mobile under the Data Protection Legislation. In particular, the Customer shall:

8.3. BE-MOBILE ACTING AS DATA PROCESSOR

8.3.1. Where Customer (or its data controllers if the Customer is not the data controller) provides personal data to Be-Mobile in connection with its use of the Products/Services and requests Be-Mobile to process personal data on behalf of the Customer (or of the Customer’s data controllers) for the sole purpose of providing the Customer with the Products/Services, the Customer shall act as data controller in relation to the processing of these personal data and Be-Mobile shall act as a data processor regarding these personal data. As the case may be, a Data Processing Agreement will be entered into between the Parties.

8.3.2. The Customer shall ensure the rights and obligations of the Parties under this article 8 are appropriately reflected towards its data controllers it allows to make use of the Products/Services. The Parties agree that Customer shall act as the sole point of contact for Be-Mobile, either in its capacity as data controller or on behalf of its data controllers. All references to Customer rights and obligations under this article 8 shall be deemed to include the respective data controllers of the Customer to the extent applicable.

The personal data made available by the Customer might relate to the following types of data subjects: its own customers, End Users, employees, workers, agents, representatives, consultants or other third parties.

The personal data might include the following categories of data:

With regard to these personal data of the Customer (or its data controllers), Customer will have the rights and obligations of a data controller as set out in the Data Protection Legislation.

8.3.3. Be-Mobile shall process or transfer the personal data in accordance with Customer’s documented instructions, unless Be-Mobile is required to otherwise process or transfer the personal data under the laws of the European Union or one of its Member States. Where such a requirement is placed on Be-Mobile, Be-Mobile shall provide prior notice to the Customer, unless the law prohibits such notice on important grounds of public interest. The Agreement, including this article, is the Customer's complete instruction to Be-Mobile in this respect. All additional or alternative instructions must be agreed upon in writing by the Parties.

8.3.4. Be-Mobile shall treat the personal data as strictly confidential and ensure that any natural person acting under its authority who has access to the personal data (i) commits himself/herself to confidentiality or is under an appropriate statutory obligation of confidentiality and (ii) does not process the personal data except on instructions from the Customer, unless he/she is required to otherwise process or transfer the personal data under the laws of the European Union or one of its Member States.

8.3.5. Irrespective of where Be-Mobile receives or holds the personal data, Be-Mobile shall take the technical and organizational measures agreed in this Agreement to ensure a level of security appropriate to the risks that are presented by the processing (in particular risks from accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure, use or access and against all other unlawful forms of processing) and taking into account the state of the art, the costs of implementation and the nature of the personal data and the potential risks.

8.3.6. If Be-Mobile detects a personal data breach affecting the personal data in the framework of the performance of the Agreement, Be-Mobile shall inform the Customer about the breach without undue delay.

8.3.7. At the request of the Customer and taking into account the nature of the processing as well as the information available to Be-Mobile, Be-Mobile shall provide insofar as possible reasonable assistance to the Customer in:

Be-Mobile reserves the right to claim a reasonable compensation for this assistance.

8.3.8. At the request of the Customer, Be-Mobile shall provide all information necessary to demonstrate compliance with this article 8.3 as well as to contribute reasonable demands for audits conducted by the Customer or another independent auditor mandated by the Customer. Advance notice of at least 60 (sixty) Calendar days is required, unless applicable Data Protection Law requires earlier audit. In case of an audit, Customer will bear its own expense and the cost of Be-Mobile’s internal resources required to conduct the audit. Audits will be limited to data privacy aspects and to a maximum of 3 (three) Business days and will only be allowed during Business Hours without impact on the Be-Mobile business. Be-Mobile and the Customer agree to limit the audits to a strict minimum and with a maximum of once every 2 (two) year, unless serious reasons for an earlier audit would exist or if a data protection authority would require so. Certifications and existing audit reports will be used to avoid audits. If any audit reveals that Be-Mobile is, or that the Products/Services are, not in compliance with the provisions of this Agreement and/or Data Protection Legislation, the exclusive remedy of the Customer, and the exclusive obligation of Be-Mobile shall be that: (i) the Parties will discuss such finding, and (ii) Be-Mobile shall take, at its own cost, all corrective actions, including any temporary workarounds, it deems necessary to comply with the provisions of this and/or Data Protection Legislation. Be-Mobile may charge the Customer for any corrective actions if the corrective actions were required due to changes of Data Protection Legislation.

8.3.9. The Customer hereby provides a general written authorisation to Be-Mobile to engage subcontractors for the processing of the personal data (i) to the extent necessary to fulfil its contractual obligations under the Agreement and (ii) as long as Be-Mobile remains responsible for any acts or omissions of its subcontractors in the same manner as for its own acts and omissions hereunder. Be-Mobile shall inform the Customer of any intended addition or replacement of other processors, giving the Customer the opportunity to object to such changes. If the Customer has a legitimate reason for objection that relates to the processing of personal data, Be-Mobile may not be in a position to continue to provide the Service to the Customer and shall in such case be entitled to terminate this Agreement. Where Be-Mobile engages another processor under this Article, Be-Mobile shall ensure that the obligations set out in this article 8.3. are imposed on that other processor by way of a written contract.

8.3.10. Be-Mobile shall be entitled to transfer the personal data to a country located outside the European Economic Area which has not been recognised by the European Commission as ensuring an adequate level of data protection, if Be-Mobile (i) has provided appropriate safeguards in accordance with the Data Protection Legislation or (ii) can rely on a derogation foreseen by the Data Protection Legislation enabling such transfer. The Customer shall from time to time execute such documents and perform such acts as Be-Mobile may reasonably require to implement any such appropriate safeguards.

8.3.11 At the end of the Agreement, Be-Mobile will delete the personal data (unless the law requires further storage of the personal data) or, if requested by the Customer, return it to the Customer or give the Customer the possibility to extract the personal data.

8.3.12. If any request of the Customer under this article 8.3 requires Be-Mobile to take additional steps beyond those directly imposed on Be-Mobile by the Data Protection Legislation, the Customer shall reimburse Be-Mobile for any costs incurred by Be-Mobile for taking such additional steps.

8.3.13. The breach of any Data Protection Legislation by Be-Mobile shall be deemed as a Be-Mobile’ Fault only if Be-Mobile has acted outside or contrary to lawful instructions of the Customer.

9. INTELLECTUAL PROPERTY

9.1. Unless explicitly stated otherwise in the Specific Terms and Conditions, any and all Intellectual Property Rights in relation to the Products and Services (including all documents issued by Be-Mobile in the framework of the Agreement) shall remain the exclusive property of Be-Mobile and/or its Affiliates and/or its suppliers. The Customer shall not claim any right to these Intellectual property rights.

The Customer is thus not granted with any Intellectual Property Rights or any rights other than those explicitly specified in this Agreement. The Customer is not authorized (and shall not authorize or permit any third party including any End User) to duplicate, copy, delete, modify the Products or Service or create derivative works based on the Product or Service, reverse engineer or decompile, decrypt, disassemble or reduce the Service to human-readable form, except as allowed by law.

9.2. All trademarks, service marks, commercial names, logos or other words or symbols referring to the Products and/or Services or to Be-Mobile’s business activities in general (hereafter referred to as "the Trademarks") are and shall remain the exclusive property of Be-Mobile or of its Affiliates or suppliers. The Customer shall not commit any act which would pose a threat to these property rights, nor acquire any right to these Trademarks, unless otherwise stipulated in the Agreement. The Customer shall not remove, modify or obscure labels, plaques or other distinctive badges affixed to the Products provided or licensed by Be-Mobile, its Affiliates or its suppliers.

10. LIMITATION OF LIABILITY

Unless applicable law requires otherwise, the liability of Be-Mobile is limited as described in this article 10.

10.1. Be-Mobile can only be held liable in the event of fraud or serious misconduct on its part or on the part of one of its employees. In such a case, Be-Mobile’s liability shall be limited to repairing only that damage suffered by the Customer that was foreseeable, direct, personal and certain, excluding the repair of any indirect or intangible damage such as additional expenses, loss of income, loss of profits, loss of customers, loss of or damage to data, loss of agreements, damage to third parties, etc.

10.2. Neither Party is liable for damage resulting from the other Party 's failure to meet his obligations.

10.3. Be-Mobile shall not be held liable for the content or information or data that is processed or stored by the Customer or any third party using the Be-Mobile Products and/or Services.

10.4. Be-Mobile’s liability towards the Customer per event giving rise to liability shall be limited to the total amounts that the Customer paid to Be-Mobile under the Agreement over the six (6) months preceding such event causing damage. In addition, Be-Mobile’s liability towards the Customer shall, in no event exceed an aggregate amount of EUR 200,000 per calendar year. This limitation does not apply in the event of physical injury or death caused by Be-Mobile.

10.5. Liability with respect to Intellectual Property Rights :

10.5.1. In the event any claim or action for infringement of Intellectual Property Rights in relation to the Products and/or Services is launched against the Customer, the Customer shall immediately notify of such event and allow Be-Mobile the sole right to control any defense of any such claim or action at its own expense.

Be-Mobile shall indemnify the Customer against any damages and costs ultimately awarded for the infringement of Intellectual Property Rights in relation to the Products and/or Services either (a) under a definitive decision of a competent jurisdiction establishing said infringement of Intellectual Property Rights in relation to the Products and/or Services or (b) in a settlement agreement entered into by Be-Mobile.

Such obligation is conditioned on: (i) the Customer immediately informing Be-Mobile in writing of any claim or action involving (alleged) infringement of Intellectual Property Rights when it knows or reasonably should know the existence of such claim or action, and at the latest within ten (10) Calendar days of the event occurring; (ii) the Customer giving Be-Mobile the sole control of any defense of any such claim or, and any related settlement negotiations, (iii) the Customer cooperating fully to such defense and not undertaking any action or initiative which might be detrimental to Be-Mobile’s position in any way whatsoever.

10.5.2. Where the Products and/or Services become or are likely to become the subject of infringement of Intellectual Property Rights, then Be-Mobile may, at its sole discretion either:

(i) obtain for the Customer the right or a license to continue to use the Products and/or Services;

(ii) modify or adapt the Products and/or Services or a component thereof so that it becomes non-infringing, or replace the Products and/or Services by an available substitute, insofar as this does not lead to any substantial loss of functions or services; or

(iii) within the context of the economic balance between the parties as agreed or reasonably virtually agreed, solely terminate, with immediate effect and without judicial intervention the Agreement, including, as the case may be, the right to use the Products and Services. In such event, Be-Mobile shall refund the Customer the sums paid for the Products and/or Services which the Customer has not yet been able to benefit from. For the avoidance of doubt, in such event (i) the Customer cannot claim the performance of the Agreement and (ii) Be-Mobile’s maximum liability is limited to the amounts defined in this article 10 of these General Terms and Conditions.

10.5.3. The remedies specified in this section shall constitute the Customer’s sole remedies from Be-Mobile with respect to claims related to Intellectual Property Rights.

10.5.4. The obligations and remedies described in this article 10 shall not apply to infringements attributable to or resulting from (i) the Customer, through its own acts or omissions or through other persons than Be-Mobile, including modifications made to the Products and/or Services, (ii) the use of the Products and/or Services in conjunction with other Intellectual property, software or hardware, (iii) the use of the Product/Service in a manner contrary to the Agreement or instructions given to the Customer by Be-Mobile, (iv) the modification of the Product/Service by anyone other than Be-Mobile or a third party acting on Be-Mobile’s behalf (v) any functionality or capability provided by Be-Mobile in accordance with the express written technical designs, specifications, or instructions provided by the Customer or (iv) the service or products of a third party.

11. CONFIGURATION AND INSTALLATION

11.1. The Product and/or infrastructure shall be installed and/or configurated by Be-Mobile, if this is expressly provided for in the Specific Terms and Conditions or Order Form.

11.2. In case of installation at a Site designated by the Customer, the Customer shall provide a suitable place for the installation, use and maintenance of the equipment. In accordance with the recommendations of the Belgian Electrotechnical Committee (Comité électrotechnique belge/Belgisch Elektrotechnisch Comité), the Customer shall provide any electrical connections and/or groundings and connections to the computer material necessary for the proper functioning of the equipment. The Customer shall comply with the requirements mentioned by Be-Mobile.

Should the Customer fail to make the necessary preparations for the installation by the agreed installation date, Be-Mobile reserves the right to terminate the Agreement or Be-Mobile may make these arrangements itself or instruct a third party to do so. In these cases, Be-Mobile shall have the right to recover the total cost for such arrangements and interventions from the Customer.

Be-Mobile is not liable for any damage to property that cannot be avoided in performing the work necessary for the installation, alteration or removal of the equipment or provision of technical assistance therefor.

11.3. Except if the installation is made by the Customer himself, a functional test is carried out at the end of the installation.

Acceptance of the configuration and/or installation shall definitively and irrevocably occur or be deemed to occur on the earliest of the following:

12. SOFTWARE

12.1. When Be-Mobile provides the Customer with Software, the Software is licensed by Be-Mobile or a supplier of Be-Mobile directly to the Customer (hereinafter the “Licensor”). The Customer hereby explicitly acknowledges that all such Software contains technical and confidential data that are the property of the Licensor. By executing the Agreement, installing the Software or using the Service, the Customer and/or the End User as the case may be accepts the relevant (End User) License Agreement linked to the Software if any. Acceptance of this License Agreement if any creates a binding agreement between the Customer and/or its End Users on the one hand and the Licensor on the other hand.

12.2. The Customer must not duplicate, copy, or delete the Software and must ensure the confidentiality thereof. The Customer shall comply with the License Agreement if any throughout the full contractual term (including contract renewals).

12.3. Non-compliance with the License Agreement shall be deemed a breach of contract committed by the Customer for which Be-Mobile reserves the right to terminate the Agreement. The Customer shall be responsible for any breach of these terms by the End Users and/or third parties.

12.4. In case the Software is licensed by a supplier of Be-Mobile, the Customer acknowledges and accepts that Be-Mobile does not provide any warranty, indemnity and/or compensation for the Software and expressly declines any liability regarding the quality and performance of the Software provided under the License Agreement.

13. DELIVERY

13.1. In the event that the Products/Services are delivered damaged, or are not complete, or in the case of error, or any other conformity defect, the Customer shall be obliged to reject the Products/Services or to accept these only under written reservation. Any comment or complaint concerning the Products/Services must be sent to Be-Mobile in writing within ten (10) Calendar days after delivery. After this period, the Products/Services will be deemed accepted by the Customer.

13.2. A response from Be-Mobile to a belated complaint shall not prejudice the aforementioned and shall always be subject to all rights and without any prejudicial acknowledgement. The putting into use of the supplied Products/Services, even if the Customer has communicated its possible complaint under Article 10.5, shall also serve as an unconditional acceptance of the Products/Services.

13.3. Communicating a complaint to Be-Mobile or the refusal or return of the Products/Services ordered however shall not suspend the obligation of the Customer to pay the invoice.

13.4. If a complaint is considered well-founded by Be-Mobile, without being liable for any further compensation for damage, Be-Mobile will - at its own option - take back/repair/replace the Products/Services and/or proceed to refund or partially refund of the price received for the non-conforming part of the Agreement.

14. FORCE MAJEURE

14.1. Be-Mobile shall not be held liable for any delays or shortcomings in the provision of its Products/Services whenever these are the result of events or circumstances that are beyond its control, unpredictable or unavoidable, such as acts of war, riots, disturbances, civil unrest, actions of civil or military authorities, embargoes, explosions, bankruptcy of a licensor or a supplier, strikes or labor conflicts (including those involving its employees), cable cuts, unavailability of the remote access, power blackouts (including those blackouts arising from the application of a power cut plan drawn up by the authorities), flooding, prolonged frost, fires or storms.

14.2. If it invokes such Force Majeure, Be-Mobile shall have the right to suspend or limit delivery of the Products/ Services, without the Customer being entitled to claim any damages whatsoever.

14.3. If invoking such Force Majeure, Be-Mobile shall make every reasonable effort to strictly limit the duration thereof.

14.4. Should these events or circumstances of Force Majeure are definitive or continue for more than three (3) months, either Party may lawfully and in writing terminate this Agreement without any compensation being due.

15. PUBLICITY

15.1. Both during the Agreement and for one (1) year following its termination, each Party undertakes to inform the other Party in advance if it intends to make a communication to the public, concerning a completed mission or a mission in progress related to this Agreement.

15.2. Without prejudice to article 9.2, in the framework of this Agreement, neither Party shall place/publish a written advertisement or public relations or promotional material that relates to the other Party or use the brands of the other Party without its prior written consent, except with regard to the logo of the Customer that Be-Mobile may depict on its websites as well as the logo of the Customer and the information about the project, which Be-Mobile may use in connection with its sales activities such as in its PowerPoints and Sales Sheets to prospects. This Article shall remain in force for a period of ten (10) years after the termination of the Agreement.

16. MISCELLANEOUS

16.1. Should one or more provisions of the Agreement be found to be invalid, unlawful or unenforceable, such provisions shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect as nearly as possible the original intentions of the Parties, and the remaining portion of such provisions shall remain in effect.

16.2. The Parties hereby agree that any communications exchanged by e-mail shall have the same legal value as written or signed correspondence. The Parties likewise agree that information relating to any communications, contracts or payments held by Be-Mobile on a lasting and inalterable medium shall have probative force until there is evidence to the contrary.

16.3. This Agreement shall constitute the entire agreement between the Parties on the Products and/or Services, to the exclusion of any prior written or oral communications, proposals and agreements.

16.4. Be-Mobile has the right to transfer all or some of its rights and obligations under the Agreement to a third party, without the Customer's consent. The Customer may only transfer his rights and obligations under the Agreement when Be-Mobile has given its specific written agreement beforehand.

16.5. This Agreement is governed by Belgian law, excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, and without regard to conflict-of-laws principles. In the event of a dispute that cannot be settled amicably, the courts of Ghent shall have sole jurisdiction.

porsche-reading-position-indicator